Plan- og bygningsrett

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Fylkesmannen er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Fylkesmannen medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Men Fylkesmannen skal òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Fylkesmannen prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere på meir enn 3 månader.  

Vis meir


18.03.2020

Midlertidig forskrift om koronaviruset

Regjeringen åpner i ei midlertidig forskrift opp for at kommunene kan gjøre unntak fra søknadsplikten etter plan- og bygningsloven for tidsbestemt bruksendring og midlertidig plassering av byggverk til helse- og omsorgstjenester mv. i sammenheng med utbruddet av koronaviruset. Forskriften skal gi kommunene økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt.

11.06.2019

Nye nasjonale forventninger for regional og kommunal planlegging

Regjeringen har lagt fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

30.03.2017

Fylkesmannen opphever Bodø kommunes tilbaketrekking av ferdigattest for Luftfartstilsynet bygg

Fylkesmannen mener ferdigattesten ble gitt på uriktig grunnlag, men ugyldigheten medfører i dette tilfellet ikke at ferdigattesten kan trekkes.

16.03.2017

Fylkesmannen opphever Bodø kommunes tilbaketrekking av ferdigattest for NAV-bygget

Fylkesmannen mener at kommunen ikke hadde grunnlag for tilbaketrekkingen av ferdigattesten.

13.11.2015

Asylmottak og bosetting

Informasjon om mottak og bosetting av flyktninger og asylsøkere.

07.10.2015

Fylkesmannen opphever reguleringsplan

Fylkesmannen i Nordland opphever vedtak om områdereguleringsplan i Narvik fordi det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til barn og unges rettigheter i planprosessen.  

14.08.2015

Nytt elektronisk e-skjema for pbl-saker

Nå er det nye skjema for elektronisk innsending av klagesaker etter plan- og bygningsloven klart!

03.07.2015

Rundskriv H-4/15 Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet laget et rundskriv om hvordan plan- og bygningsloven, helselovgivningen og brannlovgivningen skal forstås og praktiseres når privatboliger, hoteller og lignende brukes som asylmottak.

02.07.2015

Nytt rundskriv til plan- og bygningsloven om byggverks plassering, høyde og avstand til nabogrense

Det foreligger nå et nytt rundskriv til plan- og bygningslovens bestemmelse om byggverket plassering, høyde og avstand til nabogrense. Rundskrivet H-8/15 erstatter tidligere rundkriv H-18/90 av 1. juli 1990.

12.12.2013

Positiv opplevelse av sin første plankonferanse

Lisa-Reneè Skulstad (24) var en av 110 påmeldte til plankonferansen. Hun fikk mye nytt og nyttig å ta med tilbake til Grane kommune der hun jobber som arealplanlegger.