Rovvilt og beitesesongen 2018

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om ulike tema knyttet til rovdyr og beitedyr.

Rask behandling av søknader

Kommuner og beitelag/dyreeiere kan nå oss sju dager i uka på rovvilttelefonen (478 29 091). Dette gjør at vi kan behandle søknader om akutte tapsforebyggende tiltak raskt.

Rovviltnemnda og Fylkesmannen har satt midler til akutte forebyggende tiltak i beitesesongen, hvor kommuner, beitelag og dyreeiere kan søke oss om tilskudd i forbindelse med akutte tapssituasjoner. Det er også satt av midler til godtgjøring for personell i kommunale fellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk. Hastesaker behandles fortløpende av Fylkesmannen. Eventuelle tiltak må være avklart med oss i forkant av iverksettelse.

Informasjonsbrosjyre

Fylkesmannen har i samarbeid med Mattilsynet og Statens naturoppsyn laget en informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2018. Brosjyren kan lastes ned fra lenke i høyre marg. Ta kontakt dersom du ønsker et trykt eksemplar tilsendt.