Fylkesmannen ber ledelsen i kommunene ta klimaansvar

Reduksjon i utslipp av klimagasser skal nå ha hovedfokus i kommunal planlegging og virksomhet. Fylkesmannen ber derfor rådmenn og kommunaldirektører om å ta ledelsesansvar.

I fjor høst formante Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro kommunene om å ta eierskap til det lokale klimaarbeidet. Fylkesmannen i Nordland har nå fulgt opp formaninga med et brev til kommunene i fylket.  

- Vi er klar over at kommunene har begrensede ressurser. Derfor ønsker vtilbakemelding om hvordan vi best kan bistå kommunene i klimaarbeidet, sier fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen 

I brevet til kommunene ber han om en klimakontakt i hver kommune i fylket, slik at Fylkesmannen kan ha en tettere dialog med kommunene om klimaarbeidet.  

- En tettere dialog med hver enkelt kommune vil gjøre oss i stand til å tilby den typen veiledning som de trenger mest, sier miljøvernsjefen, som ønsker å synliggjøre Fylkesmannen som ressurs for nordlandskommunene i arbeidet med klima. 

Kommunene må ta store grep 

For å unngå de største konsekvensene av klimaendringene har Norge et lovfestet mål om at utslipp av klimagasser i 2030 og 2050 er redusert med henholdsvis 40 % og 8095 %. Dette krever store grep, og mange av disse må gjøres på kommunalt nivå.

- Om disse målsettingene skal nås, krever det at kommunene følger opp gjennom helhetlig, strategisk og forpliktende planlegging, sier Sørensen, som understreker at også regjeringa forventer at kommunene legger vekt på arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, inkludert utslipp fra arealbruksendringer, i kommunens planlegging. 

Forventningene til kommunene er ikke bare uforpliktende oppfordringer. Som Hambro påpekte i en kronikk før jul, er kommunene faktisk pålagt å ta hensyn til klimaet i planarbeidet. Kommunene er også lovpålagt å fremme klimavennlige løsninger i offentlige anskaffelser.  

- Gjennom planarbeid og i rolla som samfunnsutvikler kan kommunen også bidra til å kutte utslippene til innbyggere og lokalt næringsliv, skrev Ellen Hambro i kronikken.  

Flere kommuner er allerede i gang 

- Flere av kommunene i Nordland er kommet godt i gang med klimaarbeidet, mens andre kommuner er nødt til å intensivere arbeidet betydelig, sier Sørensen.  

Fylkesmannen i Nordland ber kommunene om å melde inn sin klimakontakt innen 31. mars.