Næringsutvikling

Fylkesmannen skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Fylkesmannen skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Planar og tiltak skal medverke til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvaltar midlar til utgreiings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlar). Aktuelle søkjarar er organisasjonar, selskap og kommunar som skal utgreie eller leggje til rette for næringsutvikling. Tilskotet skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, og utvikling av andre landbruksbaserte næringar. Tiltak som gjeld utvikling av økologisk landbruk, kan også få tilskot av UT-midlane.

Fylkesmannen har også ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltninga av midlar til rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


30.08.2019

Gjør deg bookbar. Ny film klar!

Videobiblioteket vårt til gårdbrukerne i Nordland har nå fått en ny film. Denne gangen handler det om å gjøre seg bookbar på nett. Ved hjelp av flinke folk fra Streaming Media UB og Negarn Gård i Grønnfjelldalen har vi fått til denne filmen, og vi er nå stolte over å vise den frem!

26.08.2019

Rapport fra satsingen på Arktisk landbruk 2012-2014

Nesten alle prosjektene som fikk innvilget midler til utvikling av arktisk landbruk i årene 2012-2014 er nå avsluttet. Fylkesmennene i Troms og Finnmark og i Nordland har laget en rapport som oppsummerer resultatene. 

26.06.2019

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket - meld inn kandidater

Innovasjon Norge søker bedrifter eller personer, som driver næringsvirksomhet med basis i landbrukets og bygdenes ressurser. De ønsker forslag til gode kandidater til årets bedriftsutviklingspris i landbruket innen 20.08.19.

12.04.2019

Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Næringsaktører, forvaltning, forsknings - og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge kan innen 1. juni søke om tilskudd til prosjekter som kan bidra til utvikling av det arktiske landbruket.

24.01.2019

Opplevelser og aktiviteter fra landbruket og reindrifta er på dagsorden på regionsamling i Berlin.

Nord-Norge er én av tre regioner som i disse dager representerer Norge under Grüne Woche i Berlin. I tillegg til å være en av verdens største mat- og reiselivsmesser, er dette en viktig møteplass. Nærmere 50 personer fra Nord-Norge har tatt turen for å delta på regionsamling med tema- strategi og reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressurser. 

18.01.2019

Vellykket åpning av Grüne Woche

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud åpnet i dag den norske standen på Grüne Woche, verdens største matmesse i Berlin. På årets utstilling er 28 ulike produsenter og bedrifter innen mat og reiseliv fra Nord-Norge til stede. Også Trøndelag og Fjellnorge har egne stands for å vise fram det beste fra vårt vakre land.

10.01.2019

Nordland har fått nytt Regionalt bygdeutviklingsprogram

Hovedmålet for programmet er «et attraktivt og mangfoldig landbruk som bidrar til verdiskaping, aktivitet og bosetting i Nordland». Regionalt bygdeutviklingsprogram for landebruket i Nordland 2019-2022 har tre hoveddeler; ett næringsprogram, ett miljøprogram og ett skog- og klimaprogram.

07.01.2019

Med Bioøkonomi på agendaen

I desember inviterte landbruks- og reindriftsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland, til et todagers seminar om bioøkonomi. Hensikten med seminaret var å sette fokus på de mange mulighetene som finnes i fylket. På agendaen var det bedriftsbesøk både i Bodø- og i Gildeskål kommune, samt faglig påfyll hos Fylkesmannen i Nordland. 

02.11.2018

Saltfjell Reinprodukter har vunnet bedriftsutviklingsprisen

Innovasjon Norge Nordland har delt ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018 til familiebedriften Saltfjell Reinprodukter. Bedriften er Nordland sin kandidat til den nasjonale bedriftsutviklingsprisen som deles ut under Grüne Woche i Berlin i januar 2019.

29.10.2018

Inspirasjonsdag om matglede for eldre

4. desember arrangeres en inspirasjonsdag innenfor mat- og helseomsorg ved Mosjøen videregående skole. Målet er at alle som deltar skal la seg inspirere og utvide sin kompetanse om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel. 

Fleire nyhende