Tobakksfritt miljø i barnehager og skoler

Fra 1. juli 2014 har alle barn i barnehager og elever i barne-ungdoms- og videregående skoler rett til et miljø fritt for tobakk. I skoletiden er tobakk og snus forbudt.

For elevene gjelder forbudet både på og utenfor skolens område. For ansatte i skolen gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområder, men ikke utenfor skolens område. Det samme gjelder for ansatte i barnehager.

Avgrensing av "skoletid" bør sammenfalle med skolen sitt ordensreglement. Det er skoleeier/rektor som er ansvarlig for å håndheve forbudet. Regler om tobakksbruk skal også være en del av skolens internkontrollsystem.

Fra samme tidspunkt er det ikke lenger anledning til å opprette røykerom, men for institusjoner der beboere bor er det gjort unntak fra hovedregelen. Ved slike institusjoner er det lederen som avgjør om det skal opprettes røykerom. Men dette unntaket gjelder ikke for institusjoner der det hovedsakelig bor personer under 18 år.

Tilsyn: Kommunene og Arbeidstilsynet fører tilsyn med at skolene følger opp lovbestemmelsen på samme måte som de fører tilsyn med dagens røykeforbud, jf. tobakkskadeloven § 29.

FRI er tilpasset læreplanen og er et treårig tobakksforebyggende skoleprogram for ungdomsskolen. Hver leksjon dekker flere mål i læreplanen.

Slutta er en app til hjelp for elever som trenger hejlp til å slutte å røyke eller snuse. Mer informasjon om appen

 

Aktuelt

Den nye lovbestemmelsen i tobakksskadelovens § 27 lyder slik:

 «§ 27. Tobakksforbud på skoler og i skoletiden

 Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder.

 Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden.

 Bestemmelsene i § 25 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

 Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser og kan gjøre unntak fra dem.»