Tilskudd til oppfølging av Forebygging av uønskede svangerskap og abort

Søknad om tilskudd til lokale, interkommunale eller fylkesvise tiltak skal sendes til Fylkesmannen i Nordland.

Hvem kan søke?
Kommuner, fylkeskommuner, statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter, stiftelser, private bedrifter og organisasjoner.

Hvordan søke?
Lokale/kommunale og fylkesvise tiltak/prosjekt:
Fylkesmennene har ansvar for å bidra til at strategiene gjennomføres og følges opp lokalt i kommuner og fylkeskommuner. Søknad om midler skal sendes direkte til Fylkesmannen. Søknadsskjema finner du i høyremenyen.

Søknadsfrist er 15. januar 2014
Vi minner om at søknader som kommer inn etter fristen kan bli avvist.

Handlingsplanens hovedmål og målgrupper
Planens hovedmål er at alle skal ha mulighet for et godt seksualliv og kunne ivareta sin seksuelle helse. Andre mål er å redusere forekomsten av svangerskapsavbrudd og seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Hovedmålgruppene er barn, ungdom og unge voksne. Hensikten er at planens strategiske grep og tiltak skal bidra til å redusere ulikhet i seksuell helse. Hovedmålgruppene er barn, ungdom og unge voksne. Hensikten er at planens strategiske grep og tiltak skal bidra til å redusere ulikhet i seksuell helse.

Kriterier for måloppnåelse
Søknaden må inneholde konkrete kriterier for måloppnåelse. De kan være enten kvantifiserbare eller skjønnsbaserte. Kriteriene skal benyttes i søkers rapporting som et ledd i egenevalueringen.

Ved innvilgelse av tilskudd vil det i tilskuddsbrevet stå hva slags prosjekter den enkelte har fått midler til og hvordan de skal brukes.

Krav til søknadens form og innhold

 • Søknaden skal blant annet inneholde beskrivelse av prosjektet/ tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere
 • bakgrunn, målsetting, metode og målgruppen(e) for tiltaket
 • formål - hvilke(t) av handlingsplanens delmål/innsatsområder tiltaket retter seg mot
 • beskrivelse av hvordan målgruppenes kjønn, alder, seksualitet, sosiale- og kulturelle bakgrunn blir tatt hensyn til i prosjektet
 • beskrivelse av tiltaket og hvilke resultater som forventes 
 • spesifisert budsjett og navn på anvisnings- og attestasjonsansvarlig
 • opplysning om eventuell søknad eller tilskudd til tiltaket fra andre finansieringskilder
 • informasjon om prosjektansvarlig/faglig kompetanse
 • tilknytning til andre strategi- og handlingsplaner

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Presisering av tildelingskriteriene

Tiltak og prosjekter skal være forankret i handlingsplanen og i tråd med innsatsområder/strategiske grep. Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse finner du på høyremenyen.


I 2014 vil vi prioritere

 • prosjekter som bidrar til økt mestring og kommunikasjonsferdigheter i seksuelle situasjoner blant ungdom og unge voksne
 • tiltak som bidrar til økt prevensjonsbruk og lett tilgjengelig prevensjon – spesielt tiltak som bidrar til økt kondombruk og til økt bruk av langtidsvirkende reversible prevensjonsmetoder (spiral og p-stav)
 • tiltak som bidrar til lett tilgjengelighet til test og behandling av klamydia – spesielt tiltak til gutter og unge menn
 • tiltak til sårbare grupper med særlig risiko for uønsket svangerskap og seksuelt overførbare infeksjoner

Vi legger særlig vekt på konkrete tiltak som skal bidra til å styrke seksuell helse i aldersgruppen 20 – 24 år og tiltak som involverer brukere og aktuelle samarbeidsaktører på feltet.

Rapportering på mottatt tilskudd

Det opplyses i tilskuddsbrevet om rapporteringsfrist og krav til rapportering for eventuelt tilskudd mottatt i fjor.  

Rapporteringsfrist for eventuelt tilskudd mottatt i 2013 er 31.03.14.  Fylkesmannen presiserer at det ikke kan utbetales nytt tilskudd før regnskap og rapport for forgående år er sendt inn og godkjent. Regnskap skal settes opp på en slik måte at det kan sammenholdes med søknad og budsjett det rapporteres om, samt vise hvordan tilskuddsmidlene er brukt.

Regnskap og rapport skal sendes til Fylkesmannen i Nordland.