Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


15.11.2019

Kva er verjemål?

Verjemål er ei frivillig ordning for alle som treng hjelp, og som fell inn under vilkåra i verjemålslova.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laga ein video der vi fortel litt verjemål, kva verjemål er og kven som kan søkje om dette.   Har du spørsmål om verjemål etter at du har sett filmen, ta kontakt med ein av oss på verjemålsavdelinga og vi hjelper deg så gjerne.

04.11.2019

Legalfullmakt

Nærståande har etter reglane i vergemålslova § 94 rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikkje lengre er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser.

22.10.2019

Øvre aldersgrense for faste verjer

Vi får stadig førespurnadar om det er sett ei øvre aldersgrense for å vere fast verje.

19.08.2019

Vi treng fleire verjer!

Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

05.07.2019

Verje si rolle ved sal av bustad/eigedom

Skal du selje bustad/eigedom for den du er verje for? Vi har no lage ei sjekkliste for deg.

19.06.2019

"Mine vergemål" 2.0 er lansert

Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil med dette informere om følgande beskjed frå Statens sivilrettsforvaltning knytt til «Mine vergemål»:

11.06.2019

Kronologisk hugseliste til verje ved oppstart av verjeoppdrag

Dette er ei kronologisk hugseliste for verjer med både personleg og økonomisk mandat. Dersom vedtaket i saka gjev deg berre eit personleg eller berre økonomisk mandat, eller eit avgrensa mandat innanfor dette, kan du sjå vekk frå dei punkt som ligg utanfor ditt mandat i saka.

16.05.2019

Nedetid "Mine vergemål" og ny versjon

Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil med dette informere om følgande beskjed fra Statens sivilrettsforvaltning knytt til «Mine vergemål»:

02.05.2019

Informasjon om tilgang til skattemelding

Dersom du ikkje har tilgang til Skattemeldinga for den/dei du er verje for, er det lagt til rette for at dette kan gjerast på følgjande måte:

11.03.2019

Purring på innsending til fylkesmannen

Fylkesmannen ser at vi må bruke svært mykje tid og ressursar på å purre på økonomiske statusar/vergeerklæringar/skattemeldingar o.l. som det blir bedt om frå verje i vedtak om oppretting av verjemål eller i brev om avslutning om verjemål.

Flere nyheter


Kva er verjemål?

Kontakt oss

Du kan nå verjemålsgruppa via sentralbordet på tlf. 71 25 84 00.

Dersom du veit kven du skal snakke med, kan du ta direkte kontakt.

Finn ansatte

 

Send sikker melding til Fylkesmannen
Sikker melding er ei teneste for å sende personsensitiv informasjon på ei kryptert sikker løysing via Altinn