Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer

Nye telefontider på verjemål

Utviding av telefontidene. 

Frå og med 1. september endrar vi våre telefontider til vergemål.
Vi kan no kontaktast på direkte telefonnummer, som vist i høgremenyen. Der vil ein også finne ansvarsområde til den einskilde saksbehandlar.

Telefonnummer 71 25 85 00 er ikkje lenger i bruk.


25.11.2018

Vergemålseininga vert stengt i romjula

Grunna nedetid i saksbehandlingssystemet, vil ikkje verjemålseininga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal kunne behandle søknader frå 21. desember til 2. januar.


15.10.2018

Informasjonsmøte om verjemål 16. og 17. oktober, i Ålesund og Volda

Vil du bli verje?

Fylkesmannen treng fleire verjer på Sunnmøre. Kunne dette vert noko for deg?


17.04.2018

God deltaking på informasjonsmøte om kva det vil seie å bli verje

Fylkesmannen arrangerte tirsdag kveld, eit informasjonsmøte på St. Carolus i Molde, der ein fekk høyre meir om kva det inneber å stille som verje.


09.04.2018

Vi treng fleire verjer! Informasjonsmøte i Molde 17. april

Kom på informasjonsmøtet på Carolus - og lær meir om kva det inneber å vere verje. Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne i Møre og Romsdal.


07.03.2018

Åpent informasjonsmøte om framtidsfullmakt

Kven skal bestemme over din økonomi eller dine personlege interessar dersom du ikkje lenger vert i stand til det sjølv?


06.03.2018

Alternativ til vergemål: legalfullmakt og framtidsfullmakt

Ein reknar med at det i Noreg i dag er omlag 60 000 menneske med demens, og beregningar viser at det kan vere dobbelt så mange i 2050. Vi kan alle på eit tidspunkt i livet komme i ein situasjon der vi ikkje lenger er i stand til å ivareta eigne interesser fullt ut. Sjukdom eller anna kan føre til at vi får problem med å styre økonomien vår og/eller å ta viktige avgjersler i meir personlege forhold. Problema kan være forbigåande, eller dei kan vare livet ut.


23.02.2018

Innsending av verjerekneskap for året 2017

Alle verjer med rekneskapsplikt må sende inn fullstendig verjerekneskap til  Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 30. april 2018.


23.02.2018

Kurs i digital innsending av verjerekneskap og orientering om framtidsfullmakt

Ved årets innlevering av verjerekneskap oppmodar Fylkesmannen i Møre og Romsdal alle verjer om å sende inn verjerekneskapet for 2017 digitalt gjennom AltInn. Fylkesmannen inviterer difor til kurs om dette, samt orientering om ordninga med framtidsfullmakt.


21.11.2017

Vi treng fleire verjer!

Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.


11.11.2016

Kurs for verjer i Møre og Romsdal

27. oktober 2016 var over 200 verjer frå Møre og Romsdal samla i Molde for å lære meir om verjerolla, der m.a. Åse Karina Sunvalley fortalde om kvardagen som fast verje.


Flere nyheter


Juristar

Ann Lilly Inderhaug Orvik
Tlf.: 71 25 85 35
E-post: fmmranov@fylkesmannen.no

Ansvarsområder:
Fagansvarlig verjemål

 

Linn Hassellund 
Tlf.: 71 25 84 72
E-post: fmmrlihs@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne

 

Therese Småland
Tlf.: 71 25 84 94
E-post: fmmrthsm@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne, enslige mindreårige asylsøkere)

 

Økonomisk kompetanse

Elisabeth G. Bjerkan Rakvåg
Tlf.: 71 25 85 23
E-post: fmmrelra@fylkesmannen.no

Ansvarsområde

Opprette verjemål, økonomi, verjeregnskap

 

Solveig Elin Helset
Tlf.: 71 25 85 44
E-post: fmmrsohe@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Opprette verjemål, økonomi, verjeregnskap, verjerekruttering

 

Erling Kanestrøm
Tlf.: 71 25 84 36
E-post: fmmrerka@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Opprette verjemål, verjeregnskap, verjerekruttering

 

Vivian Enaasen
Tlf.: 71 25 85 22
E-post: fmmrvien@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, enslige mindreårige asylsøkere

 

Cathrine Handrum
Tlf.: 71 25 84 95
E-post: fmmrcaha@fylkesmannen.no<

Ansvarsområde:  
Opprett verjemål, verjeregnskap, mindreårige

 

Ane Bjordal Bjørkly
Tlf.: 71 25 84 81
E-post: fmmranbj@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprett verjemål, verjeregnskap, mindreårige

 

Vergegodtgjøring

Tove Røberg
Tlf.: 71 25 84 45
E-post: fmmrtoro@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Fagansvarlig verjegodtgjøring, rettshjelp, askespredning, seperasjon/skilsmisse

 

Grete Eidsæter
Tlf.: 71 25 84 98
E-post: fmmrgrei@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Verjegodtgjøring, seperasjon/skilsmisse

 

Anita Ødegård Lillås
Tlf.: 71 25 85 21
E-post: fmmranli@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Verjegodtgjøring, seperasjon/skilsmisse

 

Synnøve Karlsen
Tlf.: 71 25 85 34
E-post: fmmrsyka@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Verjegodtgjøring, opprett verjemål