Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Fylkesmannen er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Fylkesmannen du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Fylkesmannen avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Fylkesmannen sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer


16.04.2020

Ustabilitet i e-post/Skype samband (telefonløysing)

Fylkesmannen opplever for tida ustabilitet i e-post/Skype i samband med at dei tilsette no nyttar heimekontorløysingar.

30.03.2020

Spørsmål kring skattemeldinga for verjer

Førre veke la skatteetaten ut den nye skattemeldinga for 2019. Fylkesmannen har særleg fått spørsmål kring to tema når det gjeld verjer. 

30.03.2020

Informasjon om skattemelding 2019 som skal sendast Fylkesmannen som del av verjerekneskap

Fylkesmannen gjer verja merksam på at ved innsending av verjerekneskap må verja kontrollere at dei sender inn detaljert utgåve av skattemeldinga,  og ikkje oppsummeringa du  finn på sida der du kontrollerer skattemeldinga.

26.03.2020

Retningslinjer for verje sin kontroll av kontantkasse

Alle som forvaltar midlar for personar med verje, skal kunne dokumentere all bruk av personen sine midlar ved å kunne leggje fram kvittering, jamfør verjemålslova § 53 og verjemålsforskrifta § 20. Retningslinjene gjeld alle verjer. Verje er ansvarleg for at alle personar som verje gjev fullmakt til, inkludert  tilsette i institusjon/kommune, og som forvaltar person med verje sine midlar ved å ha disposisjonsrett til konto eller kontantkasse følgjer desse retningslinjene.   Det skal føreligge skriftleg fullmakt frå verje om disposisjonsrett til konto og bruk av kontantkasse.

19.03.2020

Redusert kapasitet på verjemål

Fylkesmannen har redusert kapasitet på sakshandsaming. Verjer må følgje opp verjehavarane så godt som mogleg, men til ei kvar tid følgje styresmaktene sine råd – og varsle Fylkesmannen ved spesielle utfordringar.

25.02.2020

Verjerekneskap 2019

Fylkesmannen ber verjer om å nytte Altinn for digital innsending. Når ein sender verjerekneskapet digitalt kjem dette direkte på saka til den du er verje for. Når ei så stor mengd rekneskap skal leverast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 30.04.2020, vil ei rask, effektiv og direkte overføring via Altinn være nyttig både for verje og for Fylkesmannen.

19.02.2020

Vi treng fleire verjer!

Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

15.11.2019

Kva er verjemål?

Verjemål er ei frivillig ordning for alle som treng hjelp, og som fell inn under vilkåra i verjemålslova.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laga ein video der vi fortel litt verjemål, kva verjemål er og kven som kan søkje om dette.   Har du spørsmål om verjemål etter at du har sett filmen, ta kontakt med ein av oss på verjemålsavdelinga og vi hjelper deg så gjerne.

04.11.2019

Legalfullmakt

Nærståande har etter reglane i vergemålslova § 94 rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikkje lengre er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser.

22.10.2019

Øvre aldersgrense for faste verjer

Vi får stadig førespurnadar om det er sett ei øvre aldersgrense for å vere fast verje.

Flere nyheter


Kva er verjemål?

Kontakt oss

Du kan nå verjemålsgruppa via sentralbordet på tlf. 71 25 84 00.

Dersom du veit kven du skal snakke med, kan du ta direkte kontakt.

Finn ansatte

 

Send sikker melding til Fylkesmannen
Sikker melding er ei teneste for å sende personsensitiv informasjon på ei kryptert sikker løysing via Altinn