Fylkesmannen opprettholder vedtak om varig stenging av Gnist Trøa barnehage

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev datert 5. februar 2019 til å være settefylkesmann for Fylkesmannen i Trøndelag i behandlingen av denne saken.

Fylkesmannens vedtak
Med hjemmel i barnehageloven § 16 stadfester Fylkesmannen Trondheim kommunes vedtak om stenging av Gnist Trøa Barnehage AS. Klagen er avslått.
Varig stenging iverksettes fra og med 1. mars 2020. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages jf. fvl.§ 28.