Regionalt miljøprogram

Jordbrukslandskap på Byrkjelo, Gloppen kommune
Jordbrukslandskap på Byrkjelo, Gloppen kommune (Foto: Fylkesmannen)

Dei regionale miljøtilskota er hovudverkemiddelet i regionalt miljøprogram, og informasjon om desse tilskota finn du samla på denne temasida.

Fylkesmannen har samla det sentrale av informasjon og søknadsmateriale om regionale miljøtilskot i temaboksane til høgre, medan omtale av tilskotsordningane og nyhende vert presentert under. Søknadsfristen for regionale miljøtilskot er 15.oktober. For beitelag gjeld eigen søknadsfrist; 15.november.

Regionalt miljøprogram er eit strategiprogram for kulturlandskap, biologisk mangfald, klima og ureining knytt til jordbruket. Programmet, inkludert tilskotsordningane, er fastsett av Fylkesmannen i samråd med Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget. Dei regionale miljøtilskota er til liks med produksjonstilskot ei årleg driftsstøtte til jordbruksføretak i drift som oppfyller visse vilkår. Alle føretak som kan søke produksjonstilskot i jordbruket, som har landbruksdrift i Hordaland eller Sogn og Fjordane og som oppfyller vilkåra som vert stilte i dei ulike tilskotsordningane, kan søke om regionale miljøtilskot.

Omtale av regionale miljøtilskot for Hordaland og Sogn og Fjordane 2019:

 

Søknadsinformasjon

Organisert beitebruk

Tilskot til drift av beitelag (kjem seinare)
Registrering av nye beitelag (kjem seinare)
Elektronisk søknad via Altinn (kjem seinare)

Relevante dokument

Regionalt miljøprogram for Hordaland og Sogn og Fjordane (kjem seinare)
Forskrift for regionale miljøtilskot for Hordaland og Sogn og Fjordane