Tillatelse til utslipp i forbindelse med anleggsarbeider i Drammen

Bane NOR har fått tillatelse til utslipp i forbindelse med forberedende arbeider  knyttet til InterCity-utbyggingen i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 7. januar 2020. 

InterCity-utbyggingen skal resultere i en moderne dobbeltsporet jernbane på Østlandet. I henhold til nasjonal transportplan 2018-2029 skal et sammenhengende dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Oslo og Tønsberg være ferdig i 2025.

Arbeidene med entreprisen UDK 33 skal hovedsakelig gjennomføres innenfor et anleggsområde ved Kreftingsgate (med riggområde ved Grønland 35 og 37), samt et anleggsområde vest for Gulskogen (med riggområde på Arbojordet). Det er planlagt oppstart av arbeidene 20. januar 2020 med ferdigstilling til 21. september 2021. Tillatelsen omfatter utslipp til vann, utslipp av støv, støy og lys, samt avfalls- og massehåndtering.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. 

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføring av anleggsarbeidene vises det til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre. 

Klageadgang
Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 7. januar 2020. 

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse: 2019/46416

Kontaktpersonar

Dokument