Kan NAV endre innvilget sosialhjelp hvis du har andre inntekter?

Vi har fått spørsmål fra flere NAV-kontor i Trøndelag om de har lov til å endre innvilget sosialhjelp hvis søkeren får høyere inntekter enn forutsatt. Vi har også fått spørsmål om hvordan endringen eventuelt må gjøres.

Vi har derfor bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om en avklaring på dette spørsmålet:

Hvilke muligheter har NAV-kontoret for å endre innvilget stønadsbeløp før utbetaling uten å fatte endringsvedtak?

Direktoratets vurdering

Fylkesmannen fikk svar på spørsmålet 11.11.2019. Direktoratet slår i hovedtrekk fast følgende:

  • Den som søker om sosialhjelp har rett til å få en individuell vurdering av behovet sitt. Hvis søkeren har rett på stønad, skal stønaden angis som et konkret kronebeløp.
  • Muligheten til å endre (redusere eller stanse) innvilget sosialhjelp følger av vedtaket selv. Det opprinnelige vedtaket må derfor klart informere om at NAV-kontoret kan endre vedtaket ved endringer i søkerens økonomiske situasjon.
  • NAV-kontoret må skriftlig eller muntlig informere den som er innvilget sosialhjelp om at de vurderer å endre sosialhjelpen.
  • Den som er innvilget sosialhjelp må få muligheten til å uttale seg. NAV-kontoret må skrive ned tilbakemeldingen.
  • NAV-kontoret må deretter vurdere konkret om sosialhjelpen skal endres. Det kan være forhold ved situasjonen til den som er innvilget sosialhjelp som gjør at det opprinnelige vedtaket ikke skal endres, selv om vedkommende har fått penger inn på konto.
  • NAV-kontoret må til slutt skrive nytt vedtak før de kan endre innvilget sosialhjelp. Vedtaket skal begrunnes. Det er klagerett på det nye vedtaket.

Hele vårt brev og direktoratets svar finner du til høyre.

Hvilken betydning har dette svaret?

Vi videresendte uttalelsen til alle kommuner 26.11.2019, og forventer at alle NAV-kontor forholder seg til denne forståelsen i alle fremtidige saker.

Du kan ta kontakt med oss hvis du opplever at ditt NAV-kontor ikke følger fremgangsmåten ovenfor.