Økonomisk sosialhjelp

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Fylkesmannens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Fylkesmannens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til kommunens tilsette.

Vis meir


31.03.2020

Nødvendige utgifter til internett når opplæringen foregår digitalt

Mange er i en situasjon hvor de nå må være hjemme med barn som skal gjennomføre skolearbeid. Hvordan skolene organiserer undervisningen kan være forskjellig, men i de fleste tilfeller vil elevene ha behov for tilgang til internett for å kunne følge undervisningen hjemmefra.

27.03.2020

Introduksjonsfilm til ny veileder

Fylkesmannen i Trøndelag har nå produsert introduksjonsfilm til veilederen for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus.

18.03.2020

Kommunene må fortsatt ivareta de sosiale tjenestene

Flere NAV-kontor i Trøndelag stenger nå for publikumsbesøk, for å redusere risikoen for spredning av koronavirus. På samme tid får kontorene svært mange henvendelser fra personer som er permittert eller trenger annen arbeidsrettet oppfølging. Samtidig må NAV-kontoret gi sosiale tjenester til dem som trenger det.

04.03.2020

Kan NAV organisere rådgivningstjenesten sin utenfor NAV-kontoret?

Det lokale NAV-kontoret ivaretar oppgaver på vegne av både staten og kommunen din. Kontoret skal blant annet ivareta alle oppgavene som kommunen har etter sosialtjenesteloven. Én sentral oppgave etter sosialtjenesteloven er plikten til å gi opplysning, råd og veiledning for å forebygge eller løse sosiale problemer.

24.01.2020

Hvilken kommune skal gi sosiale tjenester til personer som utløser integreringstilskudd?

Vanligvis er det kommunen der du faktisk oppholder deg, som har ansvaret for å gi deg sosiale tjenester. Hvis du er flyktning eller en annen person som en kommune får penger fra staten for å ta imot og integrere (integreringstilskudd), trenger det ikke å være slik.

06.01.2020

Kan NAV endre innvilget sosialhjelp hvis du har andre inntekter?

Vi har fått spørsmål fra flere NAV-kontor i Trøndelag om de har lov til å endre innvilget sosialhjelp hvis søkeren får høyere inntekter enn forutsatt. Vi har også fått spørsmål om hvordan endringen eventuelt må gjøres.