Grenseendring mellom Måstadfjellet naturreservat og landskapsvernområde


Høyringsfrist 28. februar 2020 00:00

Grensen er foreslått endret slik at stien kun ligger i landskapsvernområde. Her fra Lundeura
Grensen er foreslått endret slik at stien kun ligger i landskapsvernområde. Her fra Lundeura

Høringsfrist er 28. februar 2020.

Hvorfor er det behov for grenseendring?

Måstadfjellet naturreservat og landskapsvernområde grenser mot hverandre, og vernegrensen mellom områdene er trukket mellom flere fjelltopper. Dette har ført til at deler av stien fra Måstad til Måstadheia ligger i naturreservatet og dermed har ferdselsforbud i hekkesesongen. Vi foreslår at vernegrensen justeres slik at hele stien blir liggende innenfor landskapsvernområdet (se kartet). I høringsforslaget er derfor grensen justert til å følge stien og vil i hovedsak gå 3 m vest for stien.

Stien er en gammel opparbeidet sti som er brukt i lang tid. Den brukes i dag aktivt av både lokalbefolkning og turister. Fylkesmannen vurderer at videre ferdsel langs stien ikke vil medføre økt slitasje eller økt belastning av bestanden av lundefugl i Lundeura.

 

Forslag til grenseendring mellom Måstadfjellet landskapsvernområde og naturreservat.png

Forslått ny grense tegnet i rødt. Dagens vernegrenser i grønt.

Videre prosess

Dersom dere ser at det er aktuelle høringsparter som mangler ber vi om tilbakemelding. Høringen foregår parallelt med høring av forvaltningsplanene. I etterkant av høringen vil vår tilrådning sendes Miljødirektoratet for endelig vedtak og det vil utarbeides nytt vernekart.

Nærmere beskrivelse av forslag til grenseendring

Det er ca. 2,2 km i luftlinje fra Breidfjellet til Måhornet. Stien er med to unntak kartfestet i FKB (oppgitt nøyaktighet på 45 til 80 cm). Unntakene er to strekninger (114 og 39 m) der stien ikke er tydelig på ortofoto. For disse strekningene har vi lagt inn en grenselinje som gjør at naturlig trasé (ut fra kart og ortofoto) blir liggende i landskapsvernområdet.

Justeringen vil redusere arealet naturreservat med ca. 38 daa (fra 2 868 til 2831 daa), med tilsvarende økning av landskapsvernområdet (fra 5 137 til 5 175 daa).