Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


07.09.2020

Hogst – slutten eller starten på eit eventyr?

Årleg høgg skogeigarar i Vestland fylke ca. 7000 daa med granskog. Hogst er eit avgjerande moment i skogen sitt liv. Skogeigaren må ta viktige, og helst riktige, avgjersler til rett tid. Dette er som å kjøpe hus – det står pengar på spel og skjer ikkje akkurat kvar dag.

31.08.2020

Statistikkbanken for landbruk er utvida med skogbruksdata

Fylkesmannen i Vestland har utarbeida ein statistikkbank for landbruket i Vestland. No er statistikk for skogbruk kome på plass.

25.06.2020

Mellombels forskrift om tilskot for å oppretthalde hogstaktivitet i skogbruket

Det er innført forskrift om mellombelse tilskot for 2020 til heilmekanisert slutthogst og tynning, og taubanedrift. Her kjem informasjon om praktisering av forskrifta for Vestland fylke.

02.06.2020

Ekstraordinært plantetilskot våren 2020

Om lag ein halv million skogplanter skal plantast i Vestland i vår. Koronasituasjonen har ført til ein krevjande situasjon for skogbruket, og det er difor innført eit midlertidig tilskot for å sikre planting av skogplanter våren 2020.

23.04.2020

Endra reglar for skogeigarar som ikkje er MVA-pliktige og bruk av skogfond

Landbruksdirektoratet har endra praksisen for bruk av skogfond for skogeigarar som ikkje er MVA-pliktige. Dei kan no nytte skogfond med skattefordel til også å dekke meirverdiavgifta på investeringa.

20.04.2020

Frå skogreising til avskoging til påskoging

Kva er status for skogen på Vestlandet? Kva er dei klimarelaterte konsekvensane? Og korleis påverkar skogen og skogbruket klimaet? Sju spørsmål, sju svar.

29.05.2019

Hjort, skog og gras

Hjortebestanden er høg og korleis kan landbruksnæringa tole den store belastninga med beiting? Det vert fagdag 19. juni i Ålfoten om utfordringar i skogforynging og grasproduksjon.

12.03.2019

Historisk kveld i Baldersheim

På eit kveldsmøte 27.02.19 i skogrike Baldersheim i Fusa kommune vart det skrive historie. 22 skogeigarar starta Revnestrand Fellesforvaltning Skog SA med eit hovudmål; å driva berekraftig skogbruk.

28.02.2019

Kan skog i bratt lende minska trugsmål av naturfarar?

Mange Vestlandskommunar har vore råka av, eller er i faresona for, naturkatastrofar. Skadane kan vera store, både for folk, hus og vegar. Me må vera førebudde på stadig aukande naturfarerisiko gjennom eit klima i endring, og med meir ekstremvêr.

30.01.2019

Skogeigarsamarbeid og meir variasjon i granskogen

Prosjektet "Motiv skog" i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, no i Vestland, arrangerte i november 2018 ein skogfagleg studietur til Thüringen. Her har skogforvaltninga konkludert med at eit vind- og barkebilleutsett skogbruk må endrast radikalt.