Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


07.08.2020

Kor og når vert karbon fanga i jord?

Ferske rapportar frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), framhevar fangvekster og biokull i kulturar med open åker, som dei mest effektive verkemidla for karbonfangst i jordbruket. Langvarig eng gir også eit positivt bidrag, og stabiliserer nivået av organisk materiale i jord.  

04.08.2020

Karbonbinding i rett jordtype

Det er viktig å kjenne terrenget og landbruksjorda si for å kunne velje rett strategi i klimaarbeidet på ein gard.  Karbonbinding i jord er sett på som ein positiv strategi for å redusere CO2-avtrykket frå jordbruket. I nokre tilfeller er det mest effektive tiltaket å hindre nedbryting av karbon, framfor å prøve å binde karbon i jorda på ein vestlandsgard. 

22.07.2020

Bønder får gode råd

Når bønder står ovanfor dei store vala, treng dei nokon å rådføre seg med.

17.07.2020

Lagar matfat for insekt i Lærdal

Bønder i Lærdal sår blomster som skal betre livsgrunnlaget og auke næringstilgangen til insekt. Dette er ei prøveordning for Lærdal der bonden får tilskot gjennom regionalt miljøprogram i Vestland.

14.07.2020

Mindre frukt

2019 var i hovudsak eit godt fruktår med rekordhøge avlingar av plomme og gode avlingar av eple. Foreløpige prognosar tyder på at det vert lågare produksjon i 2020.

10.07.2020

Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har lansert statistikkbanken for landbruket i Vestland. Vi inviterer til innføringskurs for å verte kjend med statistikkbanken!

10.07.2020

Besøk verdsarven i sommar!

Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden er vel verd eit besøk i sommar! Området er eitt av åtte norske verdsarvområde på UNESCO si Liste for kultur -og naturarv - Verdsarvlista.

09.07.2020

Koronavirus og sesongarbeid i landbruket

Fylkesmannen får mange spørsmål knytt til sesongarbeid i samband med koronavirusutbrotet. Her har vi samla viktig informasjon og lenker.

09.07.2020

Landbruk og klima - komplekse utfordringar krev heilskaplege løysingar

Kva rolle spelar landbruket i ei verd der klimagassutsleppa skal ned? Og kva konsekvensar får klimaendringane for matproduksjonen? Vi inviterer til webinar om klima og landbruk 26. august. 

07.07.2020

Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har lansert statistikkbanken for landbruket i Vestland. Vi inviterer til innføringskurs for å verte kjend med statistikkbanken!

Flere nyheter Få nyhetsvarsel