Husdyr

Sanking av sau på utmarksbeite
Sanking av sau på utmarksbeite (Foto: Ida Gundersen)

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Fylkesmannen om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Landbruksdirektoratet har egne sider der du som pelsdyrbonde kan finne informasjon om hvordan du søker om kompensasjon.

Vis mer


09.12.2019

Ny ordning: Pelsdyrkompensasjon

Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle no, kan søke om kompensasjon.

18.10.2019

Sauen og livet

Sauen gjev mat og varme, skapar kulturlandskap og bidreg til biologisk mangfald. Dette var tema for bokbadet «Sauen og livet» i Bergen 15. oktober.

20.06.2019

Tilskot til tiltak grunna skrantesjuke

Det er no lyst ut midlar til beitelag som vert råka av restriksjonar knytt til  skrantesjuke.

16.05.2019

Svar på høyring om endring av CWD-forskrifta

Dei føreslåtte restriksjonane er viktige i bekjemping av CWD, men får konsekvensar for beitenæringa. Bøndene må få kompensert for ekstra arbeid og ulemper.

11.04.2019

Fjøsopning i Åsane

Eivind Myrdal og familien hans i Jordalen i Åsane syner at det er mogleg å byggje om til lausdrift og drive rasjonelt, sjølv om ein har eit lite bruk. 

14.02.2019

Beitesesongen 2018 i Hordaland

Prosent tap av sau og lam på utmarksbeite i Hordaland er likt som i fjor.

14.02.2019

Beitesesongen 2018 i Sogn og Fjordane

Dei siste åra har vi hatt under 5 prosent tap av lam på utmarksbeite. I 2018 auka tapa.  Beitesesongen var krevjande med ein tørr og varm sommar, mykje regn på hausten og utfordring med ulv.

17.01.2019

Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde 2019