Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


27.07.2020

Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Ottersbo pukkverk - Ørland kommune

Veidekke Industri AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Ottersbo pukkverk i Ørland kommune.

23.07.2020

Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Væretunnelen – Helltunnelen i Malvik kommune

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Væretunnelen – Helltunnelen.

14.07.2020

Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Høgmælen deponi og Mo deponi - Melhus kommune

Arne Oustad Nordbotn søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Høgmælen deponi og Mo deponi i Melhus kommune.

10.07.2020

Høring - forslag til vilkår - Bilopphugging Ytre Namdal - Nærøysund kommune

Forslag til nye vilkår for Bilopphugging Ytre Namdal - Ottersøy - Nærøysund kommune

08.07.2020

Søknad om endring av tillatelse - Retura IR AS - Fiborgtangen - Levanger

Retura IR AS på Fiborgtangen i Levanger søker om endring av sin tillatelse.

07.07.2020

Tillertippen - søknad om vilkår foravslutning og etterdrift - Trondheim kommune

Tiller løsmassedeponi har tillatelse til å ta imot masser til 31.12.2020. De har søkt om vilkår for avslutning og etterdrift av deponiet.

07.07.2020

Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Lervågen –Falkenberg service AS – Hitra kommune

Falkenberg Service søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av ca. 5 000 m3 sprengstein i sjø for etablering av areal for bussparkering mm. i Leirvågen, Filan, Hitra kommune. Tiltaket omfatter en utfylling i sjø på ca. 1 600 m2.

07.07.2020

Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø – Gjetøy bru – Frøya kommune

Søknaden trekkes tilbake, se bort fra denne høringen.    

06.07.2020

Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Solbu - Orkland kommune

Mardahl Maskin AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Solbu i Orkland kommune.

06.07.2020

Kunngjøring - endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Orkanger

Stena Recycling AS avd Orkanger har fått oppdatert vilkårene for drift av sitt anlegg i Vigorvegen på Grønøra Vest Industriområde

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.