Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


06.04.2020

Forhåndshøring - revisjon av fisketider for laks og sjøørret 2021 - 2025

Vi har fått nærmere 40 innspill i forhåndshøringen om nye fiskeregler for fiske etter laks og sjøørret.

01.04.2020

Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Hellstranda – Nye Veier – Stjørdal kommune

I forbindelse med utbygging av ny veilinje for E6 mellom Ranheim og Værnes søker Nye Veier om å utvide fyllingen ved Hellstranda.

30.03.2020

Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og deponering av masser - Odd Einar Kne AS - Steinkjer kommune

Odd Einar Kne AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og deponering av masser i Asp steinbrudd i Steinkjer kommune.

30.03.2020

Høring-søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Sandskogan i Roan, gbnr. 64/3, Åfjord kommune

Roan Maskin AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til utfylling i sjø på eiendommen, gnr. 64 bnr. 3 på Storskogan, Utro i Roan, Åfjord kommune (datert 05.02.20).

27.03.2020

Nær bestandsmålet for moskus

Bestanden av moskus nærmer seg forvaltningsmålet på 200 dyr. For årene 2017 til 2020 er bestanden redusert fra 249 individer til 212.

26.03.2020

Søknad om utslippstillatelse fra Nye Veier AS for anleggsarbeider på E 6 langs strekningen Helltunnelen - Værneskrysset i Stjørdal kommune

Nye Veier AS søker om tillatelse til utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Helltunnelen - Værneskrysset.

23.03.2020

Beredskap og mellomlagring av avfall

Viktig med oppdaterte beredskapsplaner og tilstrekkelig bemanning i avfallssektoren. 

20.03.2020

Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Uttian – Ellingsholmen – Frøya kommune

Frøya kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø fra land ved Ellingsholmen i Frøya kommune. Formålet med utfyllingen er å utvikle området til blant annet industriformål med kaianlegg.

16.03.2020

Norsk Industri viser vei i klima- og naturmangfold arbeidet

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri går foran som et godt eksempel og viser at det er mulig å redusere klimautslipp og samtidig ta vare på naturmangfoldet.

16.03.2020

Kompetansedager for nye nasjonalpark- og verneområdestyrer

Fylkesmannen arrangerte kompetansedager for de nye nasjonalpark- og verneområdestyrene i sørdelen av Trøndelag 3. - 4. mars. Her finner dere alle presentasjonene. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.