Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


20.02.2020

Forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde er ferdig

Forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde er ferdig. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommune og andre berørte parter.

11.02.2020

Klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis

Fylkesmannen har mottatt et revidert rundskriv fra Klima- og miljødepartementet som klargjør hva som kan gi grunnlag for innsigelse på klima- og miljøområdet. 

04.02.2020

Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene og organiske masser - Ålma massedeponi - Oppdal kommune

Hoel og Sønner AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene og organiske masser på Ålma massedeponi i Oppdal kommune. 

31.01.2020

Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima, trinn 2 samling.

Nettverk klimatilpasning Trøndelag inviterer til regionvise samlinger, trinn 2.

24.01.2020

Høring - Forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde i Levanger kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring.

24.01.2020

Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Grønøra - Orkland kommune

Mardahl Maskin AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Grønøra industriområde i Orkland kommune.

24.01.2020

Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Bjørka massedeponi - Trondheim kommune

Ramlo Sandtak søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Bjørka massedeponi i Trondheim kommune. 

22.01.2020

Bestanden av lappfiskand i Vikna øker

Viste du at lappfiskanda hekker i Trøndelag? Utpå Vikna finner du kanskje den tetteste bestanden av lappfiskand i hele Norge, og antall hekkende par øker.

17.01.2020

Fylkesmannen ber kommunene sette fart på klimaarbeidet

Fylkesmann Frank Jenssen ber kommunene løfte klimaarbeidet opp på dagsorden. De trønderske kommunene står sentralt i arbeidet med å redusere klimautslipp, og i arbeidet med å tilpasse lokalsamfunnet til et klima som er i endring.

14.01.2020

Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Øvre Forset deponi - Trondheim kommune

Forset Grus AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Øvre Forset deponi i Trondheim kommune. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.