Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


24.09.2020

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Vasøy Fisk AS – Vasøy i Vallersund, gb.nr. 85/85, Ørland kommune

Vasøy Fisk AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til utfylling i sjø på eiendommen, gnr. 85 bnr. 85 på Vasøy i Vallersund, Ørland kommune (tidligere Bjugn kommune) (datert 07.09.20).

22.09.2020

Søknad om etablering av 3 deponier i forbindelse med ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune).

Nye Veier AS skal bygge ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune). 

21.09.2020

Kunngjøring – søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Strandvåghalvøya i Halsa, gb.nr. 239/2, Heim kommune

Eier av Strandvågen hytteområde søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til utfylling i sjø på eiendommen, gnr. 239 bnr. 2 på Stand i Halsa, Heim kommune (datert 05.03.20).

24.08.2020

Naturen kartlegges flere steder i Trøndelag i 2020

Natur er viktig for oss. For å vite hvor mye vi har av ulike typer natur så finner vi ut hvor den er og i hvilken tilstand den er i. Kartleggingen i sommer er en del av en langsiktig, nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.

21.08.2020

Det åpnes ikke for lisensfelling av bjørn i Trøndelag i år

Miljødirektoratet åpner ikke for lisensfelling av bjørn i rovviltregion 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) i 2020. Det åpnes heller ikke for lisensfelling av bjørn i rovviltregion 7 (Nordland) og region 8 (Troms/Finnmark).

19.08.2020

Tilråding om vern av skog 2020

Fylkesmannen foreslår å verne 16 nye områder og en utvidelse av sju verneområder i skog i Trøndelag. Et av områdene er i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Miljødirektoratet behandler tilrådingene og sender dem inn til sluttbehandling i Klima- og miljødepartementet til forberedelse for kongelig resolusjon.

18.08.2020

Bekjempelse av ørekyte i Hessdalen

Onsdag denne uken starter vi bygging av en fiskesperre nedenfor Bergstjønna og Korstjønna, nært vannskillet mellom Forda og Hesjavassdraget. Begge er sideelver til Gaula, men kun den ene har den fremmede arten ørekyte. Fiskesperra blir bygd i samarbeid med Ålen og Haltdalen fjellstyre.

17.08.2020

Stavsjøen blir rotenbehandlet

Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen i Trøndelag tillatelse til å behandle Stavsjøen i Malvik med rotenon. 

27.07.2020

Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Ottersbo pukkverk - Ørland kommune

Veidekke Industri AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Ottersbo pukkverk i Ørland kommune.

23.07.2020

Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Væretunnelen – Helltunnelen i Malvik kommune

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Væretunnelen – Helltunnelen.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.