Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


10.12.2019

Høring - søknad om tillatelse til å motta, mellomlagre og kompostere hageavfall - Frøseth AS

Frøseth AS søker om tillatelse til å motta, mellomlagre og kompostere hageavfall på området til Hello Steinbrudd i Verdal kommune

10.12.2019

Høring - Søknad om tillatelse til videre drift av Tømmeråsmoan komposteringsanlegg - Namdal Tankrens AS

Namdal Tankrens AS søker om tillatelse til videre drift av Tømmeråsmoan komposteringsanlegg i Grong kommune

10.12.2019

Høring av søknad fra Forsvarsbygg om endring av tillatelse til Leksdal skyte- og øvingsfelt i Stjørdal kommune

Forsvarsbygg søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Leksdal skyte- og øvingsfelt i Stjørdal kommune

05.12.2019

Star Property AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø – gnr/bnr 439/2 i Trondheim kommune

Star Property AS planlegger å etablere en havnetrapp langs Brattørkaia 11 i Trondheim, i indre del av Brattørbassenget.

03.12.2019

Brøyting av snø på kai eller brygge

Vinter betyr utfordringer for entreprenører og kommuner som skal kvitte seg med forurenset snø. Vi orientere om hvordan du kan kvitte deg med snø, samtidig som at du unngår risiko for forsøpling og forurensing.

22.11.2019

Høring - søknad om tillatelse til omlasting av avfall - HB Transport AS - Oppdal kommune

HB Transport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til omlasting av avfall på Kåsa i Oppdal kommune.

22.11.2019

Høring - forvaltningsplaner for Rødberget marine verneområde og Grønningsbukta naturreservat

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Rødberget marine verneområde og Grønningsbukta naturreservat i Indre Fosen kommune. Forvaltningsplanene er nå ute på høring.

13.11.2019

Søknad om endring av tillatelse – Fosen Gjenvinning AS – Stokksund - Åfjord kommune

Fosen gjenvinning AS søker om tillatelse til mottak av kasserte fritidsbåter (ny aktivitet), mottak av batterier (ny aktivitet), mottak av EE-avfall (ny aktivitet) i Stokksund/Kirkholmen i Åfjord kommune. Skip til opphugging og mottak av returmetaller skal fortsette med samme vilkår som tidligere.

08.11.2019

Tilskriver kommunene

Fylkesmannens klima- og miljøavdeling tilskriver nå kommunene i Trøndelag i forbindelse med regelverksavklaringen fra departementet om motorferdsel i utmark.

06.11.2019

Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Forset Grus AS - Klæbu kommune

Forset Grus AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Tanem i Klæbu kommune.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.