Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden.

Vis mer


08.04.2019

Ferdigstilte forvaltningsplaner for naturreservatene Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka

Forvaltningsplaner for naturreservatene Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka, i henholdsvis Lierne, Namsos, Snåsa og Stjørdal kommune, er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter.

08.04.2019

Høring om skogvern

Fylkesmannen sender forslag om vern av skogområder på høring. I alt foreslås elleve nye områder, samt utvidelse av sju eksisterende naturreservat.

19.03.2019

Oppstart forvaltningsplanarbeid - Innherred ferskvannssystem

Fylkesmannen melder oppstart av forvaltningsplanarbeid for Hammervatnet naturreservat, Lundselvoset naturreservat og Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde. Verneområdene utgjør Ramsar-området Innherred ferskvannssystem.

18.03.2019

Vern av Urvatnet-Litlbumyran naturreservat

Ved kongelig resolusjon av 15. mars 2019 er Urvatnet-Litjbumyran naturreservat opprettet som en utvidelse og sammenslåing av de tidligere naturreservatene Urvatnet og Litlbumyran i Meldal kommune. Statskog SF er grunneier.

01.03.2019

Frivillig skogvern – melding om oppstart

Fylkesmannen melder oppstart for prosess med tanke på vern av skogområder. Det meldes elleve nye områder og utvidelse av sju eksisterende naturreservat.

19.12.2018

Forvaltningsplanen for Sklinna naturreservat er ferdigstilt

Forvaltningsplanen for Sklinna naturreservat er nå ferdigstilt og kan lastes ned fra vår hjemmeside. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommunen og andre berørte parter.

04.12.2018

Ferdigstilte forvaltningsplaner for naturreservatene Erikskulen, Oksdøla, Hemna, Altskardet og Ferjlia

Forvaltningsplaner for naturreservatene Erikskulen, Oksdøla, Hemna, Altskardet og Ferjlia i Namdalseid, Namsos og Verran kommune er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter.

24.08.2018

Frivillig skogvern – Fylkesmannens oppsummering og tilrådning

Fylkesmannen har nå oversendt sin oppsummering og tilrådning for frivillig skogvern 2018 tilMiljødirektoratet.

09.04.2018

Skogvern – høringsforslag

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av skogområder. Det foreslås opprettelse av 14 nye naturreservat, mens sju områder er utvidelse av eksisterende verneområder.

13.03.2018

Forvaltningsplan Kråkvågsvaet fuglefredningsområde

Forvaltningsplanen for Kråkvågsvaet fuglefredningsområde er nå ferdig og kan lastes ned fra vår hjemmeside. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommune og andre berørte parter.

Flere nyheter