Reindrift

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.
Reindrifta i Norge har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

 

VELG TEMA
(bruk musepekeren over bilde for lenke til temaet)
 Reindrift i Trøndelag
Hytter og anlegg
Reinmerker
Tilskudd 
Reindrift og areal
Kurs og konferanser
Overføring av sijteandel

 

 

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Fylkesmannen har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Fylkesmannen i ditt fylke.


 

Vis mer


17.12.2019

Åpningstider i jula

Reindriftsavdelingen tar juleferie!

28.11.2019

Oversikt over nye reinmerker

Reinmerkeregisteret har over lengre tid vært stengt for innsyn og vi legger derfor ut oversikt over reinmerker som er registrert i 2019.  

25.11.2019

Erstatning for påkjørt rein

Her finner du informasjon om prosedyre ved påkjørsel av rein, samt skjema med forslag til beregning av påkjørt kalv/simle/okse fordelt på hvert enkelt reinbeitedistrikt.

09.10.2019

Inspirasjonsseminar - ut på vidda

Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer til seminar om næringsutvikling - påmeldingsfrist 18. oktober 2019 - påmeldingsfrist 18. oktober 2019    

04.10.2019

Reinmerker på høring og kunngjøring

Registrering av nye reinmerker eller overføring av eksisterende reinmerker sendes på høring, og kunngjøres dersom de blir godkjent i merkenemnda.

04.10.2019

Ledig stilling som jurist

Har du juridisk kompetanse og interesse for reindrift, folkerett, klima og miljø?

02.05.2019

Påmelding til reindriftskonferansen 2019

Nå er påmelding til årets reindriftskonferanse åpnet!

10.04.2019

Utvidet frist for levering av melding om reindrift

Skjema for innlevering av melding om reindrift er nå tilgjengelig igjen i Altinn. Fristen for å levere melding om reindrift (MOR) er utsatt til 12. april på grunn av nettverksproblemer hos Landbruksdirektoratets sider.

03.04.2019

Oversikt over frister for innlevering av melding om reindrift og søknad om tilskudd/ erstatning

Det er ikke alltid like lett å holde oversikten over hvilke papirer som skal inn når og hvor. Her har du en oversikt! Melding om reindrift - frist 10. april via Altinn/ papir Søknad om erstatning - frist 15. april via papir Søknad om tilskudd - frist 31. mai via Altinn/ papir.

02.04.2019

Fritak fra engangsavgift for reindriftsnæringen

Du kan få fritak ved første gangs registrering av beltemotorsykler/snøscootere og terrenggående firehjuls motorsykler som skal benyttes i reindriftsnæringen.  

Flere nyheter