Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Fylkesmannen er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Fylkesmannen som behandlar søknaden.

Vis meir


19.01.2015

NVE sa nei til Siragrunnen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått søknaden om konsesjon for Siragrunnen vindkraftverk i sjøen like utanfor Flekkefjord og Sokndal kommunar.

19.12.2014

Framlegg til marint verneområde Jærkysten - lokal og sentral høyring

Fylkesmannen i Rogaland sender med dette ut lokal og sentral høyring av framlegg til marint verneområde på Jærkysten.

16.12.2014

Meir skog varig verna i Rogaland

På fredag blei to nye skogreservat verna etter naturmangfaldlova av kongen i statsråd; Eikebakka naturreservat i Sokndal og Tveitaneset naturreservat i Tysvær kommune.

02.12.2014

Tilskotsordningar i 2015 truga artar og naturtypar

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining. Alle søknadar skal sendast gjennom elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 15. januar 2015 for dei fleste tilskotsordningane.

28.08.2014

Høyring av revidert forvaltingsplan Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Verneområdestyret for verneområda har lagt ut forslag til forvaltingsplan til offentleg ettersyn med frist til 1. november i år.

15.04.2014

Villminken fjerna frå viktige verneområde for sjøfugl

Store viktige sjøfuglområde i Rogaland er no rydda for mink. Fylkesmann og fleire kommunar har saman med frivillige hatt eit stort fokus på å fjerna villmink frå prioriterte område.

11.02.2014

Melding om oppstart utviding Tveitaneset naturreservat

Tveitaneset naturreservat i Tysvær er tenkt utvida med 116 da skog samt ei revisjon av verneforskrifta.

31.01.2014

Oppstart av skogvern Frøyland naturreservat i Sokndal

Det er meldt oppstart av frivillig vern for eit eike- og edellauvskogområde på gnr. 58/1 og 59/1 i Sokndal kommune. Merknader til meldinga kan sendast Fylkesmannen i Rogaland.

08.10.2013

Informasjon om Frafjordheiane landskapsvernområde

I statsråd 19.12.2003 er Frafjordheiane landskapsvernområde oppretta. Landskapsvernområdet er på omlag 418,6 km2 og omfattar areal i Forsand og Gjesdal kommunar i Rogaland fylke og i Sirdal kommune, Vest-Agder fylke

08.10.2013

Forvaltningsplan for Ragstjørna naturreservat

Planen gjer greie for natur- og friluftsverdiane i reservatet, og gjev råd og retningsliner for skjøtsel, landbruksdrift og friluftsliv.