Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?
23.11.2020

Bedre brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har over noen år, og som en oppfølging av NOU 2012:4 Trygg hjemme, samarbeidet med Helsedirektoratet om å veilede kommunene i hvordan de kan jobbe for å bedre brannsikkerheten hos sårbare grupper.

19.11.2020

Brukerundersøkelse for verger - 2020

  Fylkesmannen skal gjennomføre brukerundersøkelse for oppnevnte verger. Denne består av 14 spørsmål med svaralternativer og vil kunne besvares på ca. 5-10 minutt.

13.11.2020

Døme på prosedyreskildring for TISK-strategien ved lokale smitteutbrot

For å slå ned eit lokalt smitteutbrot må kommunane handle raskt og målretta. Det er viktig å sjå kva ressursar som er tilgjengelege i eigen organisasjon, i nabokommunar og på regionalt og nasjonalt nivå. Døme opå korleis dette kan gjerast finn de i vedlagte prosedyre.

04.11.2020

Matgledekorpset introdusert for pensjonistar i Bjerkreim

Eldre som bur heime er heilt sentralt i samarbeidet mellom Bjerkreim kommune og Matgledekorpset. Avtalen blei markert med eit stort pensjonisttreff i Vikeså.

04.11.2020

Webinar: Oppvekstkonferanse

Den årlege oppvekstkonferansen set fokus på barn og unge som av ulike grunnar strevar med livet. På grunn av utviklingen av koronasituasjonen blei konferansen som skulle vært arrangert i juni i år avlyst.

30.10.2020

Førebygging av sjølvmord

Det er mange som på ulike måtar strever i livet sitt. Erfaring viser at folk flest snakkar for sjeldan om sjølvmordstankar med dei dei er bekymra for. Helsepersonell og fagfolk i kommunar og skular har ei viktig rolle i arbeidet med å førebyggje sjølvmord.

26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt. 

14.10.2020

Matglede på “kommunekartet”

Me har ikkje råd til å la vere, seier dei i kor dei fire kommunane som nyleg underskreiv intensjonsavtaler med Fylkesmannen om deltaking i pilotprosjektet «Matgledekorpset i Rogaland».

Retningslinjer til kommunale vedtak om smittevern

Fra midnatt 12. oktober 2020 letter Regjeringen på de nasjonale smitteverntiltakene i covid-19-forskriften. Samtidig har regjeringen varslet at kommunene må være forberedt på vurdere strengere tiltak ved lokale utbrudd. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel