Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


05.07.2018

Erfaringssamling, utvikling av recoveryorientert praksis

KS læringsnettverk psykisk helse og rus i Rogaland og Sunnhordland, blei avslutta i 2017.Læringsnettverket gav ved avslutning uttrykk for behov for ei erfaringssamling.


05.06.2018

Betre lindrande behandling til personar med demens

Eit nytt e-læringsprogram skal gjere sjukepleiarar og helsefagarbeidarar betre rusta til å gi personar med demens gode tenester i siste fase av livet.


31.05.2018

Det kommunale barnevernet skal styrkast

I perioden 2017–2024 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet eit kvalitets- og kompetanseløft i dei kommunale barneverntenestene. Tiltaka skal syta for at barn, unge og familiar møter tilsette med høg fagleg kompetanse og tenester av god kvalitet, uavhengig av kva kommune dei bur i.


30.05.2018

Fylkesmannen i Rogaland blir endå meir digital

Eitt av regjeringa sine satsningsområde er digitalisering. Det betyr at Fylkesmannen i Rogaland nå sender mest mogleg av utgåande post digitalt. Dette gjeld både privatpersonar og verksemder.


28.05.2018

191 personar på venteliste til sjukeheim i Rogaland

Helsedirektoratet har no klar den første nasjonale oversikta over personar på venteliste til sjukeheimsplass.


23.05.2018

Tilsynskonferanse

Fylkesmannen vil i samarbeid med dei andre statlege tilsynsetatane i Rogaland invitera til  tilsynskonferanse på Clarion Hotel Energy i Stavanger den 8. november 2018.


22.05.2018

Kurs og veiledning høsten 2018

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2018? Her kan du melde deg på kurs for turnuslegar i Rogaland.

 


26.04.2018

Oppvekstkonferansen 2018 - Meistring og mot hos barn og unge når livet er vanskeleg

Den årlege oppvekstkonferansen set i år fokus på barn og unge som av ulike grunnar strevar med livet. Vil du vite meir om korleis du skal få auge på desse utfordringane og kva du kan gjere, er dette noko du vil få innblikk i på konferansen.


08.03.2018

Vurdering av lovleg opphald for EØS-borgarar – endring av praksis

Når ein EØS-borgar søkjer om tenester etter sosialtenestelova skal Nav-kontoret frå 2. februar 2018 vurdere om borgaren har lovleg opphald i Norge.


02.03.2018

Reaksjonar mot 17 helsepersonell i Rogaland

I 2017 fekk 17 helsepersonell i Rogaland ein reaksjon frå Statens helsetilsyn. Åtte av desse mista autorisasjonen, sju fekk åtvaring og to fekk innskrenka autorisasjon.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel