Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


14.11.2018

Slik er tilbodet om helsestasjon for ungdom i Rogaland

Regjeringa har dei siste åra gitt nær ein milliard kroner i frie inntekter og tilskot årleg for å styrkje og utvikle helsestasjons- og skulehelsetenesta, inkludert helsestasjon for ungdom (HFU), seier Ellen Margrete Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Det fortel noko om både vilje til satsing og om behov for tenestene der ute.


13.11.2018

Forskjellane i levekår aukar visar ny rapport frå Nav

Noreg er eit av landa med minst ulikskap i verda, men sidan 2009 har inntektsforskjellane blitt større. Ei årsak er auka kapitalinntekter til dei som ligg høgast på inntektsstigen og liten vekst for dei som ligg nedst. Ei anna årsak er auka innvandring, som har ført til fleire med låginntekt, ifølgje den ferske NAV-rapporten.


09.11.2018

Rusreformsutvalet inviterer til høyringsmøte i Stavanger onsdag 9. januar 2019

Regjeringa har oppnevnt eit utval for å utgreie og foreslå ein modell for korleis myndigheitene sin reaksjon på bruk og oppbevaring av narkotika til eige bruk skal flyttast frå justissektoren til helsesektoren.


06.11.2018

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginnteksfamiliar (tidlegare «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom») 2019

Målet med Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosial situasjon.


31.10.2018

Rettleiar om pårørandeinvolvering og støtte

Mange pårørande har store ansvars- og omsorgsoppgåver og dei utgjer ein
sentral del av samfunnet sin totale omsorgsressurs. Rettleiaren handlar
om rettar til pårørande og plikter til helse- og omsorgstenesta. Den har
lenker til nyttige verktøy, metodar og publikasjonar.    


31.10.2018

Barnevernleiarsamling

I år er fokuset på samlinga utvikling av kommunalt barnevern og leiing i endringsprosessar.


30.10.2018

Tilskotskonferansen 2019

Har du ansvar for eller jobbar du med helse-, sosial- eller barnevernstenester i kommunen? På Tilskotskonferansen 2019 blir du oppdatert på nasjonale mål og prioriteringar – og kva verkemiddel kommunane har til rådvelde for neste år.


30.10.2018

Jodtablettar ved atomulykker

Jodtablettar kan gi vern mot kreftsjukdom etter radioaktiv ureining ved ei atomulykke. Dette gjeld særskild for gravide, ammande, barn og unge. Statens strålevern og Helsedirektoratet rår disse gruppene til å ha jodtablettar i heimen. I spesielle tilfelle kan også alle under 40 år bli tilrådde å ta jodtablettar. Frå 1. november kan du kjøpe tablettane reseptfritt på apoteket.


25.09.2018

Med mål om likeverdig tilbod – pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp er standardiserte pasientforløp. Helsedirektoratet har no lansert tre pakkeforløp innan rus og psykiatri. Målet med pakkeforløpa er å sørge for at pasientane får behandlingsforløp med betre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overgangar mellom ulike tenester.


03.09.2018

Pasientar får meir medhald i klager på vedtak om tvangsmedisinering i psykiatrien etter lovendring

Frå 1. september 2017 blei reglane om tvang endra. Formålet er mindre og riktig bruk av tvang. Pasientar med alvorlege sinnslidingar, som sjølv kan ta stilling til helsehjelpa, kan no nekte helsehjelp dersom dette ikkje fører med seg nærliggande alvorleg fare for eige liv eller for livet eller helsa til andre.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel