Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


21.01.2020

Risikoreduserande tiltak blir ikkje følgde konsekvent ved fleire helseføretak

Det landsomfattande tilsynet med helsehjelp til pasientar som blir utlokalisert frå somatiske avdelingar er gjennomført.

15.01.2020

Rapportering på tilskot til Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene

Tilskotsordninga er avlutta fra og med i år. Rapporteringa gjeld kommunane som har fått tilskot i 2019, også dei som overfører heile tilskotet til 2020.

17.12.2019

Tvangsavgrensingslova blir for vanskeleg

Framlegget til ei ny tvangsavgrensingslov for helse- og omsorgstenesta er for omfattande, komplisert og uklart. Det blir utfordrande for fagfolk og pasientar/brukarar/pårørande å forstå og bruke lova, noko som er eit betydeleg rettstryggleiksproblem.

12.12.2019

Teieplikt og opplysingsplikt - betre tverrfagleg samarbeid.

Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger inviterer til fagdag om teieplikt og opplysingsplikt den 12. februar 2020 på Scandic Hotell, Forus.    

27.11.2019

Drapa i Haugesund og Florø er like alvorlege

FYLKESMANNEN I VESTLAND: Fleire drap på Vestlandet det siste året er utførte av personar som har vore psykotiske. Tilsynsmyndigheita undersøker og følgjer opp drapa i Haugesund og Florø, på litt ulike måtar. 

07.10.2019

Barneverntenesta si informasjon til omsorgspersonar ved oppstart av ei undersøking

Fylkesmannen er blitt kjend med at fleire barneverntenester i fylket har utvikla ein praksis der undersøkingar som hovudregel startar med at barneverntenesta snakkar med barna først. Samtalen med barna skjer utan at foreldra vert informert om dette, eller om at det er starta ei undersøking. Fylkesmannen vil formidla vår forståing av denne praksisen. Det er sendt eit brev til alle barneverntenestene i Rogaland om dette emnet.   

04.10.2019

Døgnopen hjelpelinje for valdsutsette 116 006

Vald- og overgrepslinja (VO-linja) 116 006 er ei hjelpelinje for alle som opplever vald eller overgrep i nære relasjonar. VO-linja er open døgnet rundt, og det er gratis å ringe dit.  

03.10.2019

Inviterer alle lokalpolitikarar til informasjonsmøte på nyåret

Møta blir arrangert regionvis i 2020. Dei nye kommunestyra har ennå ikkje konstituert seg, men fylkesmann Lone M. Solheim inviterer alt nå til tidleg dialog og godt samarbeid.

03.10.2019

Viktig melding om nedetid

Det blir vedlikehald av nettstaden og tenestene våre fredag 4. oktober kl. 16.00 – 24.00. Dei digitale tenestene våre blir utilgjengelege i denne perioden.

16.09.2019

Fagdag om vald, overgrep og førebygging av sjølvmord

KoRus Vest Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland og RVTS Vest inviterer til fagdag om tema vald, overgrep og sjølvmordsførebygging.  

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel