Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?
16.09.2020

Pimp maten til dei eldre

Mange eldre får ikkje i seg nok og riktig mat. Matgledekorpset skal gi gode råd om korleis eldre med enkle grep kan få i seg meir energi- og proteinrik mat.

04.09.2020

Fylkeslegen oppfordrer til interkommunalt samarbeid i smittesporingsarbeidet

"Interkommunale samarbeid ved smitteoppsporing kan bidra til å effektivisere smitteoppsporingsarbeidet samtidig som det er ressursbesparende for kommunene" påpeker fylkeslege Janne Dahle-Melhus.

31.08.2020

Endringar i tilrådingane for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar

Bebuarar i kommunale sjukeheimar og andre helse- og omsorgsinstitusjonar skal i utgangspunktet fritt kunne ta imot besøk.

19.08.2020

Informasjonen frå barneverntenesta til omsorgspersonar ved oppstart av ei undersøking

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har kome med ei tolkingsutsegn som gjeld samtalane barnevernet har med barn i undersøkingar, utan at foreldra er informerte.

13.08.2020

Større matglede for å skape gode måltidsopplevingar og redusere underernæring

Ein del eldre heimebuande får ikkje i seg nok og rett mat. Studiar viser 30 prosent  underernæring hos eldre som mottek heimesjukepleie. Nå vil Fylkesmannen sette i gang eit pilotprosjekt for å få større matglede og betre ernæringsstatusen til dei eldre.

03.08.2020

Meld frå til barnevernet

Både barn og vaksne kan melde bekymring for eit barn. For offentleg tilsette er meldeplikta lovregulert. Det er barneverntenesta sitt ansvar å finne ut om barnet eller familien treng hjelp frå barnevernet.

02.07.2020

Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap i sommerferien

Barn og unge har rett til beskyttelse mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Tjenestene for barn og unge i kommunerog fylkeskommuner har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og gi hjelp på dette området.

26.06.2020

Endringar i barnevernlova

Frå 19.06.2020 er samtaleprosess i fylkesnemndene, rett til ettervern opp til 25 år og krav til årleg tilstandsrapportering av barneverntenestene ein del av barnevernlova. 

26.06.2020

Nasjonalt utviklingsarbeid for hjelpetiltak i barnevernet

Ti barneverntenester skal delta i eit nasjonalt utviklingsarbeid for hjelpetiltak i barnevernet. Dei neste to åra skal desse ti barneverntenestene utvikla og prøva ut ein grunnmodell for hjelpetiltak. Føremålet er at dette skal gje betre og meir treffsikre tiltak for barn og unge. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel