Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Fylkesmannen samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir


03.08.2017

Løyve til utfisking av pukkellaks i nedre del av Ørstaelva

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjeve Ørstavassdraget Elveeigarlag løyve til å utføre fiske etter pukkellaks og rømt oppdrettslaks med not.

27.06.2017

Åpning av fiskesperra i Driva

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde stod for den offisielle åpninga av fiskesperra i Driva mandag 26. juni. Det var Miljødirektoratet som inviterte til markeringa av Norges største fysiske fiskesperre.

26.06.2017

Fisketider for laksefiske i sjøen

Vi har registrert sjølaksefiskarane og sender no ut dei siste fangstdagbøkene. Møre og Romsdal er oppdelt i fleire regionar med forskjellige fisketider. Det er derfor viktig at dei som fiskar, set seg grundig inn i kva som gjeld på deira fiskeplass.

02.06.2017

Fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Møre og Romsdal 2017

Miljødirektoratet har kome med sine svar på søknader om endring av fisketider for nokre vassdrag i Møre og Romsdal.

12.05.2017

Endringar i forskrifter for fiske i sjø

Med bakgrunn i den negative utviklinga for sjøaure og laks i Møre og Romsdal har Fylkesmannen kome med endring av forskrifter knytt til fiske i sjø.

16.03.2017

Fiskesesongen 2016 i elvane i Møre og Romsdal

2016 var ein normalsesong for fangst av laks, men meir av fangsten vart gjenutsett. Fangstane av sjøaure i fylket er framleis på eit lågnivå og det er kritisk for sjøauren i Driva.

15.03.2017

Sjølaksefiske i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal registrere alle som skal fiske i sjøen etter laks og sjøaure med fastståande reiskap. Registreringa finn stad direkte i Lakseregisteret - Sjølaksefiske: https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no/. Innlogging i Registeret skjer via ID-porten.

31.08.2016

Utvida fisketid Drivavassdraget

Fiskesesongen i Drivavassdraget blir forlenga til og med 15.09. i 2016. Fisket gjeld laks, sjøauren er freda.

27.07.2016

Sjølaksefiske i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal registrere dei som skal fiske i sjøen etter laks og sjøaure med fastståande reiskap. Du kan registrere deg direkte i Lakseregisteret - Sjølaksefiske: https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no/.Innlogging i Lakseregisteret - sjølaksefiske skjer via ID-porten som er ei felles innloggingsløysing til offentlege tenester på nett.  

22.07.2016

Lite fisk i flomelvane

Det har vore lite regn i vår og sommar. Difor har det vore svært lite vatn i dei elvane som ikkje blir forsynt av vatn frå snøsmeltinga i høgfjellet. Det har ført til at laks og sjøaure som er på veg mot elvane for å gyte har blitt ståande i fjorden. Dette har ført til eit aktivt fritidsfiske etter laks og søaure i sjøen.