Omsorgstenester

Alle kommunar skal yte tenester til den som ikkje klarer seg sjølv og er avhengig av praktisk eller personleg hjelp til å greie daglege gjeremål, eller har spesielle behov. Årsaka kan vere sjukdom, funksjonshemming, alder eller anna.

Styresmaktene har vedteke “Omsorgsplanen 2015”, som tek for seg langsiktige strategiar og tiltak for å sikre gode og offentlege tenester for alle eldre og omsorgstrengande. Dei viktigaste satsingsområda er fleire tilsette i omsorgstenestene, meir kunnskap, auka samhandling og medisinsk oppfølging, forsking og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnarskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal vere ein pådrivar for at kommunane set omsorgstenester på dagsordenen for å møte utfordringar i framtida.

Det finst fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller lønn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen kan yte teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på lik linje med i ordinære heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i kommunens vurdering av behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga til kommunen. Dersom klaga ikkje når fram, vil ho bli send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


15.10.2018

Faglege råd for lindrande behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale faglege råd for lindrande behandling i livets sluttfase.


09.11.2017

Nytt e-læringskurs om saksbehandling

Helsedirektoratet har laga eit e-læringskurs for å sikre god sakshandsaming ved tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane.


09.11.2017

Forsvarleg hjelp og sjølvbestemmelse

Personar som treng praktisk bistand, har rett til å avgjerde om dei vil drikke alkohol eller røyke, men berre til ei viss grad.


04.10.2017

Omsorgsprisen 2017 gjekk til Surnadal kommune

Omsorgsprisen 2017 vart i ettermiddag delt ut til Surnadal kommune av assisterande fylkesmann Rigmor Brøste. Surnadal kommune fekk prisen  for prosjektet  «Samhandling på siste vakt», eit samarbeidsprosjekt mellom Surnadal kommune og Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd.


28.09.2017

Krav til kartlegging av behov

Helsedirektoratet har presisert brukarane sin medverknadsplikt i kartlegginga av tenestebehov ved søknad om brukarstyrt personleg assistanse (BPA).


15.03.2017

Nær 200 deltakarar på Demenskonferansen 2017

Fylkesmannen sin årlege demenskonferanse vart gjennomført i Ålesund sist veke, den 8.- 9. mars. Tittelen var «Fremje det friske».


13.01.2017

Ny rettleiar om pårørandeinvolvering og støtte

Den nye rettleiaren om pårørande i helse- og omsorgstenesta omtalar rettigheitene til pårørande, pliktane til helse- og omsorgstenesta og gir anbefalingar om god praksis. Det er også lenkar til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjonar hos andre aktørar.


03.01.2017

Ny forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta

Forskrifta erstatter internkontrollforskrifta og trer i kraft frå 1. januar 2017.


03.01.2017

Nye krav om politiattestar frå 01.01.2017

Alle som skal yte tenester etter helse- og omsorgsteneste-loven, må heretter legge fram politiattest før dei får starte i jobben. Før gjaldt dette berre for dei som skulle jobbe med born eller utviklingshemma.


28.09.2016

Ålesund kommune vant Omsorgsprisen 2016

Årets omsorgspris blei i år tildelt Ålesund kommune for brukardreve tenesteinnovasjon i prosjektet «Jeg Kan»


Fleire nyhende


Klage og tilsyn:

Jurist, Eilin Reinaas 71258418
fmmreire@fylkesmannen.no

Sjukepleiar, Guro Sæter Hollingsholm, 71258559
fmmrguhl@fylkesmannen.no

Tilskuddsforvaltning, utviklingsoppgaver:

Sjukepleiar, Eli Mette Finnøy, 71258582
fmmrelfi@fylkesmannen.no