Økonomisk sosialhjelp

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Fylkesmannens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Fylkesmannens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til kommunens tilsette.

Vis meir


01.09.2020

Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad

Arbeids- og sosialdepartementet har kome med nytt rundskriv om rettleiande sosialhjelpssatsar for 2020, gjeldande frå 1. september; Rundskriv A-1/2020.

10.07.2020

Når kan Nav gi sosialstønad som lån?

Nav kan gi økonomisk stønad som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tenester. Nav bør vurdere økonomisk stønad i form av lån i forhold til om sosialhjelpssøkjaren vil bli i stand til å betale tilbake lånet.

09.07.2020

Nav-kontoras opningstider

I eit brev til landets fylkesmenn no i juli presiserer Arbeids- og velferdsdirektoratet at det ikkje ligg føre krav til dagar og timar som Nav-kontora skal vere opne.

28.05.2020

Ny mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova

Forskrifta gjeld når aktivitet ikkje kan gjennomførast som planlagd på grunn av koronasituasjonen. 

20.05.2020

På tide å opne Nav-kontora

Vi forventar at alle Nav-kontor sørgjer for at innbyggjarane får moglegheit til å komme i kontakt med relevant personell på Nav-kontoret, også ved fysisk frammøte utan avtale.

17.03.2020

Nav må sørgje for at dei som treng sosialhjelp får hjelp

Når Nav-kontora stengjer for publikumsbesøk på grunn av smittefare, så har kommunane ansvar for å oppretthalde tenestene til dei som har behov for stønad til livsopphald.

21.02.2020

Kan Nav kutte i sosialstønaden til familiar med mange barn?

Lova forbyr ikkje kommunane å redusere barnetillegget når det er mange barn i familien, men Nav har i slike tilfelle eit særleg ansvar for å sjå til at familien får tilstrekkeleg stønad til at kvart av barna får dekt sine behov på eit forsvarleg nivå.

06.02.2020

Ein har ikkje rett på sosialstønad til å betale gjeld

I dei fleste sosialklagesakene som Fylkesmannen i Vestland behandlar har klagar gjeldsproblem, og gjelda har medverka til at klagar har fått økonomiske vanskar.

04.02.2020

Alle utgifter på kvit resept skal ikkje nødvendigvis takast med i berekning av sosialstønad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvaret for å tolke sosialtenestelova, og dei har no svart oss på eit spørsmål om sosialstønad til legemiddel på kvit resept.

18.12.2019

Skuleelevar kan ha rett på sosialstønad

Korleis skal Nav-kontor vurdere økonomisk sosialhjelp til elevar over 18 år som bur heime saman med foreldra sine?

Fleire nyhende