Motorferdsel

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Motorferdselloven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål som er beskrevet i loven.
Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Motorferdselloven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål som er beskrevet i loven.

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler, se omtale på Miljøkommune.no (se lenken til høyre på siden). 

Vis mer

Her kan du lese om:


Regler for søknad om dispensasjon/klage

Stenging av løyper/områder for motorferdsel

Myndighetenes ansvar

Oversikt over forskrifter og snøskuter- og barmarksløyper

Nyheter om motorferdsel

 


Regler for søknad om dispensasjon/klage

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i motorferdseloven eller den nasjonale forskriften, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

1 | Skriftlig, begrunnet søknad sendes kommunen.

2 | Søknaden må gjelde et av de foran nevnte formål, eller det må påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

3 | Tillatelsen må medbringes under transporten.

Kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette vilkår for tillatelse. For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes via kommunen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.

Det er viktig å søke i god tid, ellers kan man risikere at kommunen ikke rekker å behandle søknaden før man ønsker å kjøre.


Stenging av løyper/områder for motorferdsel


Myndighetenes ansvar

Kommunen er dispensasjonsmyndighet etter motorferdselloven, og har ansvar for å regulere motorferdsel i utmark. Kommunen kan gi dispensasjon til å bruke snøskuter, for eksempel til å frakte bagasje og utstyr til private hytter. Dispensasjonen skal begrenses, og være mulig å kontrollere.

Fylkesmannen veileder kommunene, og har ansvar for å gjøre lovlighetskontroll av kommunale vedtak. Gjennom veiledning ønsker vi å oppnå lovlige og kontrollerbare vedtak.

Politiet, SNO og Fjelltjenesten skal håndheve loven i utmark. De kontrollerer også dispensasjoner i felt. Klare brudd på loven blir anmeldt. De gir også tilbakemelding til kommunen og Fylkesmannen om de finner ulovlige vedtak under en kontroll.


Snøskuter- og barmarksløyper

Her finner du oversikt og lenker til alle gjeldende forskrifter for snøskuterløyper og barmarksløyper.

Kart over løypene i Finnmark fylke finnes på www.nordatlas.no/plan. Løypene kan også lastes ned på GPS.

 Forskrifter for snøskuterløyper i Troms

 Forskrifter for snøskuterløyper i Finnmark 

  Forskrifter for barmarksløyper i Finnmark fylke 


Til toppen av siden.


Nyheter om motorferdsel:


30.03.2020

Åpner og stenger løyper i Lebesby kommune

Fylkesmannen har besluttet å stenge deler av løype 12 og åpne løype 13 i Lebesby kommune.

27.03.2020

Stenger løype 9 til Iešjávri i Alta kommune

Fylkesmannen har besluttet å stenge snøskuterløype 9 i Alta kommune fra Joatka til Iešjávri på kort varsel av hensyn til dyrevelferden.

26.03.2020

Løyper til Stabbursdalsvann åpnes

Fra og med 27. mars åpnes løype 10 i Alta og løype 14 i Porsanger. Den 30. mars åpnes også løype 12 i Alta. Vi ber om at gumpier, telt mv. hentes ned fra fjellet i den tiden løypene er åpne.  

25.03.2020

Motorferdselsforbud - skuterløype 13b i Porsanger kommune

På grunn av sårbar rein på vinterbeite stenges deler av snøskuterløype 13B i Porsanger kommune fra og med 27. mars og inntil videre.

19.03.2020

Motorferdselsforbud i Alta og Porsanger

På grunn av sårbar rein på vinterbeite stenges deler av snøskuterløype 10 og 12 i Alta kommune og løype 14 i Porsanger kommune fra og med 21. mars og inntil videre.

19.03.2020

Motorferdselsforbud område i Nesseby

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges et større område i Nesseby kommune for motorferdsel fra og med 23. mars og inntil videre.

19.03.2020

Motorferdselsforbud i løype 23, 24 og 25 i Porsanger

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges snøskuterløype 23, 24 og 25 i Porsanger kommune fra og med 20. mars og inntil videre.

18.03.2020

Motorferdselsforbud i løype 2 i Kautokeino

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges deler av snøskuterløype 2 i Kautokeino kommune fra og med 20. mars og inntil videre.

18.03.2020

Motorferdselforbud i løype 6 i Karasjok

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges deler av snøskuterløype 6 langs Anárjohka i Karasjok kommune fra og med 20. mars og inntil videre.

17.03.2020

Motorferdselsforbud i løype 5 og 17 i Karasjok

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges deler av snøskuterløype 5 og 17 i Karasjok kommune fra og med 18. mars og inntil videre.

06.03.2020

Midlertidig motorferdselforbud i Lebesby og Tana

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges hele løype 8, 13 og 15 i Lebesby kommune og deler av løype 2A og 3C i Tana kommune fra og med 11. mars og inntil videre.

02.03.2020

Midlertidig motorferdselforbud i Nesseby

Av hensyn til rein på vinterbeite, innfører vi midlertidig motorferdselforbud i deler av snøskuterløype 11 (Nyelvløypa) i Nesseby fra og med 4. mars.

27.11.2019

Fortsatt motorferdselsforbud i Nášša

For å ta hensyn til fjellrev er det fortsatt motorferdselsforbud i Nášša-området i Alta, Kautokeino og Kvænangen. Det midlertidige motorferdselforbudet gjelder ut vinteren 2020.

16.09.2019

Midlertidig motorferdselforbud i Porsanger kommune - barmarksløype 9

Fra 16. september til 7. oktober er det midlertidig motorferdselforbud på barmarksløype 9 Časkil-Suoidnejávri i Porsanger kommune.

23.08.2019

Motorferdsel i utmark under elgjakt – hva er lov?

Om kort tid starter elgjakta. Før jaktlagene drar til skogs eller til fjells er det viktig å vite hva som er lov og ikke når det gjelder motorferdsel i utmark.

Flere nyheter


Definisjoner i motorferdselloven

Motorferdsel er bruk av kjøretøy som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter, båt eller annet flytende/svevende fartøy drevet med motor.

Utmark er udyrket mark som ikke regnes som innmark i lov om friluftsliv. Veier som ikke er bygget for bil og veier som ikke er vinterbrøytet for bil, regnes som utmark.

Les detaljene i motorferdselloven.

Når er motorferdsel lov og når er det forbudt?

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, med mindre det er hjemlet direkte i lov eller forskrift, eller med dispensasjon fra en kommune.

Hjemmel i lov

Kommuner, hjelpekorps, idrettslag, Turlag eller turistbedrifter har for eksempel direkte hjemmel i nasjonal forskrift § 3 e, til å preparere og opparbeide skiløyper for allmennheten og for konkurranser. Grunneier har også direkte hjemmel til å bruke snøskuter til transport av ved, fra egen eiendom til fast bopel.

Dispensasjon fra kommunen

Kommunen kan for eksempel gi dispensasjon til hytteeier til å bruke snøskuter, for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei. En forutsetning for å gi tillatelse er at det ikke er mulighet for leiekjøring i området.

Ulovlig motorferdsel

Highmarking, snøskutersafari, bruk av ATV for å holde oppsyn med egen eiendom, er eksempel på hva som ikke er tillatt med direkte hjemmel i loven, og hva kommunen ikke kan gi dispensasjon til.