Praksis for forlenget åpning av snøskuterløyper

Det er stilt spørsmål ved praksisen for forlenget åpning av snøskuterløyper i Troms og Finnmark. Dagens regelverk gir ikke rom for å gi dispensasjon til forlenget åpning av skuterløyper i Nord-Troms, da dette ikke tidligere har vært praksis der. Vi legger fram denne saken for Klima- og miljødepartementet.

I brev 25. januar 2016 åpner Klima- og miljødepartementet for å videreføre praksis om forlenging av åpningstid av skuterløyper i deler av fylket.

I brevet viser departementet til at under komitébehandlingen av lovforslaget om snøskuterløyper (Prob. 35 L), uttalte komiteens medlemmer fra Høyre, FrP og Senterpartiet at de la til grunn at «gjeldende rett vedrørende kjøring etter 5. mai i Nord-Troms og Finnmark blir videreført. Dette medfører at det ikke blir endring i dispensasjonsadgangen i Nord-Troms og Finnmark».

Videreføring av praksis

Departementet skriver at denne merknaden må legges til grunn for den praksisen som skal gjelde i Nord-Troms og Finnmark for forlenging av løypenes åpningstider.

Det betyr at de nye reglene ikke gir grunnlag for innskjerping av praksis når det gjelder forlenging av løypenes åpningstid i tidligere finnmarkskommuner. I brevet skriver departementet også at «Uttalelsen kan imidlertid heller ikke tas til inntekt for en ytterligere liberalisering av praksis».

Ikke forlenget åpning av løyper i Nord-Troms

Klima- og miljødepartementet har dermed ikke åpnet for at andre kommuner, verken i tidligere Troms eller i resten av landet, kan få forlenget åpningstiden på snøskuterløypene. Dette innebærer at kommunene i Troms (og andre deler av landet) vil kunne oppleve forskjellsbehandling.

I Troms har ikke Fylkesmannen fattet vedtak om å forlenge åpningstid for skuterløyper. Alle søknader om forlenget åpning av skuterløyper fram til i dag, har vært avslått. Det er bare tidligere Fylkesmannen i Finnmark som har hatt praksis med å forlenge åpningstiden for skuterløyper.

Legger fram saken for departementet

Vi forstår at dette kan oppfattes som forskjellsbehandling, men vi har per nå ikke handlingsrom for annet enn å avslå søknader fra kommuner i Nord-Troms om forlenget åpning av skuterløyper.

Fylkesmannen har imidlertid besluttet å legge fram denne saken for Klima- og miljødepartementet for en ny avklaring av regelverket i og med at Troms og Finnmark er sammenslått til ett fylke.

Kontaktpersoner