Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms

Vi har forlenget åpning av seks snøskuterløyper i Nord-Troms til og med 17. mai. Departementet endret sine føringer. Nå skal søknader om forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms og Finnmark behandles likt. 

Løyper med forlenget åpning 

Kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Storfjord i Nord-Troms, har søkt om forlenget åpning av utvalgte løyper. 

Nedenfor finner du oversikten over de løypene som er åpne til og med 17. mai. Her kan du lese hele vedtaket som Fylkesmannen har gjort. 

Last ned kart over løypene her.

Kommune 

Løype  

Forlenget åpning fra/til 

Åpen til og med 

Kvænangen 

7 

Fra Alteidet til Alta kommunegrense, via løype 2 i Alta kommune, tilbake i Kvænangen kommune til Polvannet/Bollojávri. (NB: Løype 2 i Alta er gitt forlenget åpning til og med 17. mai) 

17. mai 

Kvænangen 

9 

Fra Storeng til løype 7 ved Alteidet 

17. mai 

Nordreisa 

1 

Fra løypestart Gahperus til vannene Geatkkutjávrit og Geatkkutluoppal 

17. mai 

Nordreisa 

5 

Fra Sappen til løype 1 fra Gahperus 

17. mai 

Nordreisa 

6 

Fra Rotsundelv til Gievdnejávri samt avstikker til Sikkajávri 

17. mai 

Storfjord 

Parasløypa 

Fra Rognli gård øverst i Signaldalen via Vuolit Golddaluoppal og videre ca. 500 meter til vann 494,9 meter over havet 

17. mai 


Ikke forlenget åpning 

Av hensyn til reindriften og dyrevelferden i den sårbare kalvingsperioden, har ingen løyper i Kåfjord fått forlenget åpning. Det samme gjelder for de løypene i Kvænangen, Nordreisa og Storfjord som ikke har fått forlenget åpningOversikt over disse løypene og begrunnelse kan du lese i vedtaket. 


Sårbar tid for reinsdyra 

Når hensynet til reindrifta går foran forlenget åpning av skuterløyper, baserer det seg på reinbeitedistriktenes egne vurderinger og en reindriftsfaglig vurdering.  

Grunnen til at noen løyper ikke har fått forlenget åpningstid etter 4. mai, er at de går igjennom områder hvor reinsdyra kalver eller områder hvor reinen oppholder seg nå. I kalvingsperioden er reinen spesielt sårbar for forstyrrelser.  


Nye føringer fra departementet 

30. april og 4. mai vedtok Fylkesmannen forlenget åpning av en del snøskuterløyper i Finnmark. Regelverket som gjaldt da, ga ikke rom for å gi dispensasjon til forlenget åpning av skuterløyper i Nord-Troms fordi det ikke har vært praksis der tidligere.  

Fylkesmannen har forståelse for at dette kunne oppfattes som forskjellsbehandling. Derfor ba vi Klima- og miljødepartementet om å vurdere reglene på nytt. 

Klima- og miljødepartementet har gitt nye føringer for hvordan søknader om forlenget åpning i kommuner i Nord-Troms skal behandles.  

Fra nå av skal alle kommuner i Finnmark og Nord-Troms behandles likt når de søker om forlenget åpning av snøskuterløyper.  

Du kan lese mer om de nye føringene fra departementet i vedtaket. 


Nye vedtak 

Fylkesmannen ba kommunene om å vurdere søknadene sine på nytt, ta kontakt med reindrifta og eventuelt komme med nye opplysninger. Kommunene fikk dette på plass raskt. Noen kommuner fikk ikke kontakt med reindrifta innen fristen vi hadde sattVi har vært i kontakt med disse reinbeitedistriktene.  

Fylkesmannens medarbeidere har behandlet alle søknadene fra kommunene og alle kommunene har fått svar. 


Samme kriterier 

Det er viktig å understreke at det er de samme, strenge vurderingskriteriene som er lagt til grunn for behandling av søknadene i Finnmark og Nord-Troms.  

At det er mye snø, er i seg selv ikke grunn nok til å gi forlenget åpningstid. Fylkesmannen legger vekt på vurdering av sikkerhetformål med løypahensynet til reindriften og viltet for øvrig. 


Motorferdselsforbud fra 5. mai til 30. juni 

  • I perioden fra og med 5. mai til og med 30. juni er det motorferdselsforbud i Nord-Troms og Finnmark på grunn av «hekke- og yngletidsfredningen» (Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9). 
  • Bakgrunnen for motorferdselsforbudet er at viltet og tamrein er sårbare for forstyrrelser på våren og det kan lett kan oppstå terrengskader på grunn av tynt snødekke. 
  • Kommunene kan søke om forlenget åpning av snøskuterløyper til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan gi dispensasjon og innvilge forlenget åpning av løypene. 
  • Alle kommunene i Nord-Troms og Finnmark kan få innvilget forlenget åpning av løyper hvis de søker om det og dersom Fylkesmannen finner dette forsvarlig. Dette bestemte departementet med nye føringer fra og med 8. mai 2020. 
  • Kommunen må selv undersøke snøforhold, sikkerhetsrisiko og snakke med reindriftenFylkesmannen vurderer alle søknader individuelt 

Kontaktpersoner