Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


07.08.2019

Statsråden på kornbesøk

I går, tirsdag 6.august, besøkte landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad Østfold-landbruket. Hun møtte gårdbrukere og fikk høre om kornproduksjonen i fylket

08.07.2019

Høring: Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold

Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 15. november 2019.

01.07.2019

Halden-bonde dømt for grovt bedrageri

Bonden ble 20. juni i år dømt til to års ubetinget fengsel for kornsmugling (tolloven) og i tillegg grovt bedrageri knyttet til erstatning etter avlingssvikt. Halden tingrett vurderte at feilopplysningene han ga i søknad om erstatning etter avlingssvikt alene tilsa ubetinget fengsel i ett år. Tiltalte har anket dommen til lagmannsretten. Fylkesmannen forvalter erstatningsordningen etter avlingssvikt og vil spesielt omtale den delen av dommen.

24.06.2019

Brosjyren "Beitedyr og rovdyr" for beitesesongen 2019

Brosjyren inneholder samordnet informasjon fra Mattilsynet, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Statens Naturoppsyn. Brosjyren oppdateres årlig og sendes alle saueeiere i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus.

21.06.2019

Nye naturreservater vedtatt 21. juni

Fire nye skogområder i Oslo, Østfold og Buskerud er vernet i dag.

12.06.2019

Inspirerende miljødager

Miljødagene, to dager fulle av inspirerende foredrag og lærerike befaringer, foregikk i år i Lier og Hole i Buskerud fra 5. til 6.juni.  Arrangementet samlet produsenter, rådgivere, landbruks- og miljøbyråkrater fra kommunene i Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold og Fylkesmannens landbruksavdeling. 

11.06.2019

Konferanse om landbruk og klima

Den 13. juni arrangerer prosjektet 'Klimasmart landbruk Østfold' en klimakonferanse for landbruket. Fylkesmannen i Oslo og Viken er medarrangør, og vi gleder oss til konferansen. Det er per nå ca. 70 påmeldte.  

11.06.2019

Kartlegging av naturtyper i 2019 – orientering til grunneiere

I perioden juni til oktober 2019 vil det bli gjennomført en kartlegging av naturtyper i regi av Miljødirektoratet i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Fylkesmannen dersom det finnes spesielle hensyn som kartleggeren bør ta ved eventuell ferdsel på deres innmark.

31.05.2019

Høring: Verneplaner for 13 skogområder

Verneplanene for 13 skogområder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 31. juli 2019.

15.05.2019

Erstatning etter frostskader i frukt og bær

Kjølige maidager med frost om nettene har i noen tilfeller gitt frostskader i frukt- og bærblomstringa. Foretak som opplever frostskader bør dokumentere skadene og gi melding til kommunen sin så raskt som mulig.      

Flere nyheter Få nyhetsvarsel