Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


12.02.2019

Nytt digitalt søknadssystem for SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Søknadskjemaet ble tilgjengelig 11. februar 2019. Det er kommunen som fastsetter frist for å levere søknad.


12.02.2019

Regionale miljøkrav

Regionale miljøkrav gjelder for jordbruket i de utsatte vannforekomstene våre. Fylkesmannen vurderer å utvide kravene til å gjelde flere områder, og samtidig fjerne krav i områder hvor det ikke er behov. Her finner du litt informasjon om status for arbeidet og planen videre.


31.01.2019

Midler til utvikling og tilrettelegging i landbruket

Nå kan du søke midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Viken (UT-midler).


21.01.2019

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Oslo og Viken tar form

Hva er de største miljøutfordringene for jordbruket i vår region? Hvordan skal vi bidra til bedre vannmiljø? Hvordan kan vi ta vare på kulturlandskapet som særpreger Oslo og Viken på best mulig måte? Svarene finner du i Regionalt miljøprogram (RMP), som har vært på høring. Nå er innspillene sammenstilt, og vi har hatt miljøprogrammet for de neste fire årene til en utsjekk hos Landbruksdirektoratet, og det er kun mindre justeringer som må gjøres.


21.01.2019

Midler til utvalgte kulturlandskap - Oslo og Akershus

Skal du gjennomføre tiltak for å ivareta de tre utvalgte kulturlandskapene i Oslo og Akershus?
Da kan du søke midler nå. Søknadsfristen er 15. februar.


21.01.2019

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Beite- og sankelagene i Oslo og Viken kan nå søke tilskudd til tiltak i beiteområder for 2019. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.


18.01.2019

Ask gård vant Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2018

Ask Gård Foredling fra Ringerike gikk helt til topps og fikk tildelt den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen for 2018. Prisen ble overrakt av landbruks- og matminister Bård Hoksrud i forbindelse med matmessen Grüne Woche i Berlin 17. januar.


17.01.2019

Den nye landbruksavdelingen i Oslo og Viken

Fra 1. januar ble Fylkesmannen i Oslo og Viken opprettet. Den nysammenslåtte landbruksavdelingen består av 45 engasjerte fagfolk som skal jobbe for landbruket og bøndene i Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo.


16.01.2019

Utlysning av klima- og miljømidler 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken lyser nå ut klima- og miljømidler for 2019. Midlene skal gå til prosjekter med fokus på miljø- og klimavennlig matproduksjon, matproduksjon tilpasset endrede klimaforhold og prosjekter som kan bidra til å øke miljøbidraget fra landbruket.


16.01.2019

Rekordavvirkning i Østfold i 2018

De høye tømmerprisene førte til rekordavvirkning i 2018.  Da ble det hogd 850.000 kubikkmeter, noe som trolig er «all time high» innenfor det tidsrommet hvor vi har pålitelige målinger.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel