Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


03.04.2019

Kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019

Vi har nominert tre kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019.

03.04.2019

Nominerte til årets jordvernpris 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken nominerer tre kandidater til den nasjonale jordvernprisen 2019: Østfold fylkeskommune, Drammen kommune og Frogn kommune.

27.03.2019

Nasjonal gåsekonferanse

Flere av Europas gåsearter er i vekst. Dette har blant annet ført til økte beiteskader i landbruket og utfordringer for bynære friluftsområder.

26.03.2019

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2019, hvor vi setter søkelys på prioritere kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til.  

20.03.2019

Stå-på-prisen til landbruksdirektør

Morten Ingvaldsen ble tildelt Stå-på-prisen på Akershus Bondelags årsmøte 2019

20.03.2019

Skogfondstatistikk 2018

Skogfondregnskap og statistikkoppgavene i Oslo og Viken er klar 

14.03.2019

Husk søknadsfrist for produksjonstilskudd og avløsertilskudd

15. mars er årets første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Nå er det husdyrprodusenter som kan levere søknad.

11.03.2019

Kjøkkenhagekurs for skoler og barnehager

Har du lyst til å dyrke sammen med barn? Flere og flere barnehager og skoler har sine egne små hager hvor de dyrker spiselige vekster. Maten er viktig for oss og er en vesentlig del av hverdagen. En hage gir god mulighet til å snakke om miljø, klima og de store og små sammenhengene i naturen. En hage kan visualisere og bidra på en forståelig måte for barna.

05.03.2019

Jordvernprisen 2019

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater fra Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold til årets nasjonale jordvernpris. Fristen er 27. mars.

12.02.2019

Nytt digitalt søknadssystem for SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Søknadskjemaet ble tilgjengelig 11. februar 2019. Det er kommunen som fastsetter frist for å levere søknad.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel