Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


24.03.2020

Viktig informasjon til deg som er bonde i Oslo og Viken

Vi vil rette en stor takk til deg og alle som produserer mat i fylkene våre!  

24.03.2020

Veterinærdekning og beredskapsplanlegging

Kommunene har ansvaret for å sørge for at landbruket har tilgang på veterinærvakt i egen region. I forbindelse med koronautbruddet har Landbruksdirektoratet sendt ut en påminnelse om dette.

18.03.2020

Nye rovviltnemnder oppnevnt

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Her kan du lese mer om oppnevnelsen og se hvem som skal sitte i nemndene.

17.03.2020

Forvaltningen av UT-midlene

Viken fylkeskommune overtok ansvaret for Utrednings- og tilretteleggings-midlene (UT-midlene) fra Fylkesmannen 1.januar i år

15.03.2020

Publikumsmottakene våre stenger

Som følge av koronasituasjonen stenger vi publikumsmottakene på alle tre kontorsteder fra og med mandag 16. mars kl 08:00. Vi anbefaler at du bruker digitale løsninger.

11.03.2020

AVLYST: Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene

Som følge av faren for spredning av coronavirus har Fylkesmannen valgt å avlyse alle de fire samlingene med opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i mars og april. Samlingene vil bli utsatt til et senere tidspunkt.

10.03.2020

Produksjonstilskudd 2020 - informasjon til søkere

Søknad om produksjonstilskudd kan leveres i perioden 1.–15. mars (del 1) og 1.–15. oktober (del 2). Søknadsomgangen i mars er kun aktuell for husdyrprodusenter.

04.03.2020

Foreslå kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen 2020

Også i år skal Den nasjonale kulturlandskapsprisen deles ut. Kom med forslag til kandidater fra Oslo og Viken!

26.02.2020

Produksjonstilskudd 2020 - informasjon til søkere

Søknad om produksjonstilskudd kan leveres i perioden 1.–15. mars (del 1) og 1.–15. oktober (del 2). Søknadsomgangen i mars er kun aktuell for husdyrprodusenter.

26.02.2020

Produksjonstilskudd – ny søknadsomgang 2020, del 1 av søknaden

Søknadsomgang 2020, del 1, åpner 1.mars. Ved denne søknadsomgangen er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Fra og med i år blir det gjeninnført trekk for søknader som leveres etter at søknadsfristen er ute. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel