Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


16.10.2019

Statsråden på urbant landbruk-besøk

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ønsker flere bønder i byen, mer mat fra tak og et blomstrende urbant landbruk. 

10.10.2019

Klimasmart landbruk

De siste to årene har bønder i Østfold deltatt på kurs og samlinger om energieffektivisering og klimasmarte, lønnsomme tiltak. 

01.10.2019

Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2020

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2019.

18.09.2019

Redusert nedbygging av jordressurser i Østfold

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i Østfold er fra 2015 betydelig redusert sammenlignet med tidligere år. Sterkt fokus på jordvern nasjonalt og regionalt har dermed gitt resultater.

13.09.2019

Påminnelser - erstatning avlingssvikt 2019

Husk at spesialreglene fra 2018 ikke videreføres. Her er noen viktige ting å huske på i årets søknadsomgang:

10.09.2019

Jordvernmål og omdisponering av areal i Buskerud

Etter at Stortinget i 2015 skjerpet de nasjonale jordvernmålene, blir det spennende å følge utviklingen i Buskerud: Er fylkestingets målsetting om at omdisponeringen av dyrka jord i Buskerud ikke skal overstige 160 dekar i snitt innen 2020 innen rekkevidde?

03.09.2019

Sau og ulv innenfor ulvesona i Østfold og Akershus

Østfold og Akershus omtales som Norges kornbinge med nær halvparten av landets kornareal, men fylkene har også store arealer som har behov for skjøtsel ved beiting

29.08.2019

Jordvern i Akershus og Oslo i 2018

Det har vært høye tap av dyrka og dyrkbar jord i kommunene i Akershus og Oslo i 2018.

07.08.2019

Statsråden på kornbesøk

I går, tirsdag 6.august, besøkte landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad Østfold-landbruket. Hun møtte gårdbrukere og fikk høre om kornproduksjonen i fylket

08.07.2019

Høring: Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold

Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 15. november 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel