Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


06.12.2019

Naturtypekartlegging i 2020 - har du innspill ?

Forslag til områder som bør kartlegges for naturtyper i 2020 er klare, og Miljødirektoratet ber nå publikum om hjelp til å prioritere.

07.11.2019

Bondens marked Oslo er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo 2019

Bondens marked Oslo har gjennom 15 år bidratt til matmangfold og opplevelser for Oslos befolkning. Markedene har skapt en møteplass mellom forbruker og bonde med mat- og matkultur i sentrum.

01.11.2019

Ostebygda SA i Hallingdal er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Buskerud 2019

Ostebygda SA er et samarbeid mellom 8 osteprodusenter i Hallingdal som produserer forskjellige oster basert på geitemelk og kumelk. Stølsdrift er en av bærebjelkene i deres osteproduksjon. Dette gir fantastisk gode oster, i tillegg til at de opprettholder stølsdrift som en tradisjonell driftsmetode, og bidrar til arbeidsplasser, lokal verdiskaping og vakkert kulturlandskap.

30.10.2019

Grønn Gjødsel i Rakkestad er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Østfold 2019

Grønn Gjødsel har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs ved å bruke restavfall fra fjørfeproduksjonen og fiskeslam til naturgjødsel.

28.10.2019

Frist for å søke erstatning etter avlingssvikt er 31. oktober

Søknadsfristen nærmer seg, og her er noen ting som er greit å kjenne til:

28.10.2019

Fagdag - fossilfrie korntørker

Det er økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke ulike løsninger finnes på dette?

24.10.2019

Bringebærlandet i Ås er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Akershus 2019

Bringebærlandet kombinerer bærproduksjon med innovativ produktutvikling. Prisvinneren følger opp nasjonale mål for landbruket om å utnytte naturbetingede regionale fortinn og nærhet til markedsmuligheter.

16.10.2019

Statsråden på urbant landbruk-besøk

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ønsker flere bønder i byen, mer mat fra tak og et blomstrende urbant landbruk. 

10.10.2019

Klimasmart landbruk

De siste to årene har bønder i Østfold deltatt på kurs og samlinger om energieffektivisering og klimasmarte, lønnsomme tiltak. 

10.10.2019

Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning


Flere nyheter Få nyhetsvarsel