Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


22.01.2020

Status regionale miljøkrav

De regionale miljøkravene har vært på høring. Vi har fått mange gode høringsinnspill og er straks klare til å kunngjøre forskrift om miljøkrav på lovdata.

22.01.2020

Kantsoneprosjektet i Buskerud

I kantsoneprosjektet har 13 bønder i Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg og Modum stilt gårdene sine til disposisjon for å stelle kantsoner, gamle beiter og veikanter på en blomster- og insektsvennlig måte. 

20.01.2020

Smakfull finale med stolte finalister fra Oslo og Viken

Finalen i Det Norske Måltid fant sted i Stavanger 10. januar. Hele 10 av de 40 finalistene var fra Oslo og Viken.

17.01.2020

Grønn Gjødsel AS vant den nasjonale bedriftsutviklingsprisen 2019

Grønn Gjødsel AS har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs. Den grønne bedriften fra Rakkestad den nasjonale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2019. 

15.01.2020

Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2020

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Fylkesmannen i Oslo og Viken er søknadsfristen er 15. februar, men vi anmoder om at du sender inn søknaden innen 1. februar.

13.01.2020

Markedshagedyrking kan gi økt matproduksjon

En ny modell for produksjon av grønnsaker, bær og frukt har vokst frem de senere år i urbane strøk. En studietur til Gøteborg og Malmø ga deltakerne ny kunnskap om dyrking i urbane strøk.

13.01.2020

Jordvern og omdisponering av jordressurser

Akershus, Buskerud og Østfold har over førti prosent av landets kornareal, og bevaring av dyrka og dyrkbar jord i disse høyproduktive områdene er svært viktig for landets matforsyning. Statsråd Bollestad oppfordrer kommunene til å ta vare på dyrka marka.

20.12.2019

Mange verdifulle skogområder vernet i dag

Regjeringen opprettet i dag ni nye og utvidet tre eksisterende naturreservater i Østfold, Akershus og Buskerud. Med dette vedtaket, runder vi 600 verneområder i Oslo og Viken.

19.12.2019

Forslag om vern av skog på høring

Verneforslagene for 15 skogområder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 23. februar 2020.

13.12.2019

Fjellandbruksmidler 2019

I 2019 forvaltet Fylkesmannsembetene to millioner kroner til prosjekter i fjellandbruket. Dette er første året i en planlagt treårig satsing. Av årets midler ble 500 000 kroner satt av til fjellandbruket i Oslo og Viken.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel