Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


18.09.2020

Jordbruksområder ute av drift

Nå kan du sjekke, via en nyutviklet kart-app, jordbrukarealer i din kommune som kan være ute av drift.

16.09.2020

Satser på markedshager

En ny modell for småskala produksjon av grønnsaker har vokst frem de senere år. Et samarbeid mellom aktører i Sverige og Norge jobber nå for å tilrettelegge for mer lønnsom, småskala grønnsaksdyrking for lokalmatsalg, også kalt markedshagemodellen

08.09.2020

Nyt fjellet

Fjellnettverket har startet prosjektet «Mat og opplevingar i fjellet» hvor målet er å skape levende og livskraftige fjellbygder.

04.09.2020

Nå kommer Matgledekorpset til Oslo og Viken

Kokk og virksomhetsleder Ronny Kløvfjell er en av tre medlemmer i det nye matgledekorpset i Oslo og Viken. Matgledekorpset skal inspirere og gi kunnskap om matens betydning for eldre og deres helse.

10.08.2020

Oppfordrer til gjensidig respekt

Mange bønder høster nå døgnet rundt når værforholdene tillater det. Fylkesmannen i Oslo og Viken oppfordrer både bønder og deres naboer om å vise forståelse for hverandre.

03.07.2020

AVLYST Skogfagdag Oslo og Viken ØST

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene øst for Oslo blir samlingen 9. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.

03.07.2020

AVLYST Skogfagdag Oslo og Viken VEST

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene vest for Oslo blir samlingen 3. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.

03.07.2020

Høring: Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med kommunene og skognæringsorganisasjonene i regionen. Frist for høringsinnspill er 01.10.2020.

29.06.2020

AVLYST Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 

29.06.2020

Marka i én region

Med Jevnaker og Lunner inn i Viken har vi nå hele skogområdet definert som Marka innenfor Oslo og Viken-regionen.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel