Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


03.07.2020

Skogfagdag Oslo og Viken ØST

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene øst for Oslo blir samlingen 9. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.

03.07.2020

Skogfagdag Oslo og Viken VEST

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene vest for Oslo blir samlingen 3. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.

03.07.2020

Høring: Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med kommunene og skognæringsorganisasjonene i regionen. Frist for høringsinnspill er 01.10.2020.

29.06.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 

29.06.2020

Marka i én region

Med Jevnaker og Lunner inn i Viken har vi nå hele skogområdet definert som Marka innenfor Oslo og Viken-regionen.

26.06.2020

Utdeling av stipender til elever på naturbruk

Som del av prosjektet “Velg Naturbruk” blir det hvert år delt ut stipender til elever som utmerker seg med personlig og faglig utvikling, og som bidrar til positive holdninger rundt seg.

22.06.2020

Mer viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Her kommer mer informasjon om sommerens situasjon i skogbruket. Det er innført en ny tilskuddsordning for skogeiere for å holde hogstaktiviteten i gang. I tillegg ber vi dere følge med på det som kan bli et større barkbilleangrep i sommer.

19.06.2020

Økt fare for barkbilleangrep

Har du mye vindfall eller tørkestresset skog på eiendommen din? Da er det grunn til å sette inn tiltak raskt for å begrense angrep av barkbiller.

19.06.2020

Regionale miljøtilskudd 2020

Regionale miljøtilskudd for 2020 har søknadsfrist 15. oktober. Veiledningsmateriell er nå klart

18.06.2020

Bøndenes bidrag til pollinerende insekter

Bøndenes tilrettelegging for insekter ved å anlegge soner med insektsvennlige planter får oppmerksomhet. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel