Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


27.01.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Østfold og Folloregionen

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Østfold og Folloregionen vil bli arrangert 25. mars i Ski. 

27.01.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene på Romerike og Oslo

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i regionen Romerike og Oslo vil bli arrangert 29. april på Lillestrøm.   

27.01.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 19. mars på Gol. 

27.01.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Nedre Buskerud og Akershus Vest

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Nedre Buskerud og Akershus Vest vil bli arrangert 15. april i Drammen. 

24.01.2020

Landbrukets klima- og miljømidler 2020

Midlene skal gå til prosjekter med fokus på miljø- og klimavennlig matproduksjon, matproduksjon tilpasset endrede klimaforhold og prosjekter som kan bidra til å øke miljøbidraget fra landbruket.

22.01.2020

Status regionale miljøkrav

De regionale miljøkravene har vært på høring. Vi har fått mange gode høringsinnspill og er straks klare til å kunngjøre forskrift om miljøkrav på lovdata.

22.01.2020

Kantsoneprosjektet i Buskerud

I kantsoneprosjektet har 13 bønder i Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg og Modum stilt gårdene sine til disposisjon for å stelle kantsoner, gamle beiter og veikanter på en blomster- og insektsvennlig måte. 

20.01.2020

Smakfull finale med stolte finalister fra Oslo og Viken

Finalen i Det Norske Måltid fant sted i Stavanger 10. januar. Hele 10 av de 40 finalistene var fra Oslo og Viken.

17.01.2020

Grønn Gjødsel AS vant den nasjonale bedriftsutviklingsprisen 2019

Grønn Gjødsel AS har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs. Den grønne bedriften fra Rakkestad den nasjonale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2019. 

15.01.2020

Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2020

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Fylkesmannen i Oslo og Viken er søknadsfristen er 15. februar, men vi anmoder om at du sender inn søknaden innen 1. februar.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel