Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


01.04.2020

Handle lokalmat til påske og støtt lokalmatprodusentene i en vanskelig tid

Mange lokalmatprodusenter og gårdsturismebedrifter har mistet hele eller store deler av kundegrunnlaget sitt over natten. Det er viktigere enn noensinne å støtte opp om lokalt næringsliv. Hvorfor ikke kjøpe inn lokalmat fra produsenter rundt deg til årets hjemmepåske?

01.04.2020

Vi minner om båndtvang

Av hensyn til husdyr og vilt er det fra 1. april til og med 20. august båndtvang i hele landet.  

01.04.2020

Fagskoleutdanning i "Dyreassisterte aktiviteter" og "Kvalitetsrevisor i landbruket"

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam, tar nå opp studenter med oppstart til høsten. Søknadsfrist: 15.april.

31.03.2020

Koronasituasjonen i skogbruket

Her følger informasjon om status i skogbruket som det er viktig at landbrukskontorene er oppdatert på. Saken er oppdatert 31.03.2020.

31.03.2020

Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak 2020

Årets kontrollfelt i Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak er nå tilgjengelig i ØKS.

27.03.2020

Skogfond for skogeiere som ikke er MVA-pliktige

Skogeiere som ikke er merverdiavgiftspliktige har rett på bruk av skogfond med skattefordel også på merverdiavgiftsdelen av kostnaden. Dette er det motsatte av det som hittil har blitt praktisert.

24.03.2020

Viktig informasjon til deg som er bonde i Oslo og Viken

Vi vil rette en stor takk til deg og alle som produserer mat i fylkene våre!  

24.03.2020

Veterinærdekning og beredskapsplanlegging

Kommunene har ansvaret for å sørge for at landbruket har tilgang på veterinærvakt i egen region. I forbindelse med koronautbruddet har Landbruksdirektoratet sendt ut en påminnelse om dette.

18.03.2020

Nye rovviltnemnder oppnevnt

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Her kan du lese mer om oppnevnelsen og se hvem som skal sitte i nemndene.

17.03.2020

Forvaltningen av UT-midlene

Viken fylkeskommune overtok ansvaret for Utrednings- og tilretteleggings-midlene (UT-midlene) fra Fylkesmannen 1.januar i år

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel