Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


07.11.2019

Bondens marked Oslo er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo 2019

Bondens marked Oslo har gjennom 15 år bidratt til matmangfold og opplevelser for Oslos befolkning. Markedene har skapt en møteplass mellom forbruker og bonde med mat- og matkultur i sentrum.

01.11.2019

Ostebygda SA i Hallingdal er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Buskerud 2019

Ostebygda SA er et samarbeid mellom 8 osteprodusenter i Hallingdal som produserer forskjellige oster basert på geitemelk og kumelk. Stølsdrift er en av bærebjelkene i deres osteproduksjon. Dette gir fantastisk gode oster, i tillegg til at de opprettholder stølsdrift som en tradisjonell driftsmetode, og bidrar til arbeidsplasser, lokal verdiskaping og vakkert kulturlandskap.

30.10.2019

Grønn Gjødsel i Rakkestad er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Østfold 2019

Grønn Gjødsel har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs ved å bruke restavfall fra fjørfeproduksjonen og fiskeslam til naturgjødsel.

28.10.2019

Frist for å søke erstatning etter avlingssvikt er 31. oktober

Søknadsfristen nærmer seg, og her er noen ting som er greit å kjenne til:

28.10.2019

Fagdag - fossilfrie korntørker

Det er økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke ulike løsninger finnes på dette?

24.10.2019

Bringebærlandet i Ås er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Akershus 2019

Bringebærlandet kombinerer bærproduksjon med innovativ produktutvikling. Prisvinneren følger opp nasjonale mål for landbruket om å utnytte naturbetingede regionale fortinn og nærhet til markedsmuligheter.

16.10.2019

Statsråden på urbant landbruk-besøk

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ønsker flere bønder i byen, mer mat fra tak og et blomstrende urbant landbruk. 

10.10.2019

Klimasmart landbruk

De siste to årene har bønder i Østfold deltatt på kurs og samlinger om energieffektivisering og klimasmarte, lønnsomme tiltak. 

10.10.2019

Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning


01.10.2019

Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2020

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2019.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel