Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. sep 10. sep 2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019 Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
13. sep 13. sep Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019 Trossamfunn i Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud
30. sep 30. sep Buskerud jordbruksfond 2019 Enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Den dyrka eller dyrkbare jorda må ligge i Buskerud fylke.
01. okt 01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Ungdom i alderen 16-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
15. okt 15. okt Tilskudd til regionale miljøtiltak Bønder
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjoner
31. des 31. des Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, som har til hensikt å utvikle landbruket
Søknadsfrist Tittel
10. sep 10. sep 2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019
13. sep 13. sep Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019
30. sep 30. sep Buskerud jordbruksfond 2019
01. okt 01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
15. okt 15. okt Tilskudd til regionale miljøtiltak
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager
31. des 31. des Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket