Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
26. feb 26. feb Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, som har til hensikt å utvikle landbruket
26. feb 26. feb Utlysning av støtte til økologiske prosjekter i Oslo og Akershus Organisasjoner, institusjoner, kommuner og samarbeidsorganer
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar 01. mar Frisklivssentraler Personer med økt risiko for- eller som har utviklet sammensatte helseplager eller kronisk sykdom, og personer som trenger hjelp til endring av levevaner og/eller mestring av sykdom og plager
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar 01. mar Landbrukets klima- og miljømidler 2019 Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Kommuner/bydeler
08. mar 08. mar Kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
15. mar 15. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
15. mar 15. mar Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Helsepersonell ansatt i kommunal helse- og omsorgstjenester
31. mar 31. mar Prosjektskjønnsmidler 2019 Kommuner i Buskerud, Akershus, Østfold samt Oslo kommune
01. apr 01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Ungdom i alderen 16-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
01. okt 01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Ungdom i alderen 16-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
Søknadsfrist Tittel
26. feb 26. feb Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket
26. feb 26. feb Utlysning av støtte til økologiske prosjekter i Oslo og Akershus
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
01. mar 01. mar Frisklivssentraler
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
01. mar 01. mar Landbrukets klima- og miljømidler 2019
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
08. mar 08. mar Kommunalt rusarbeid
15. mar 15. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
15. mar 15. mar Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene
31. mar 31. mar Prosjektskjønnsmidler 2019
01. apr 01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
01. okt 01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge