Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. okt 31. okt Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere som underviser voksne Lærere og ledere som gir opplæring etter opplæringslova kapittel 4a og/eller etter forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Målgruppen omfatter også lærere og ledere som deltar i forsøket med modulstrukturerte læreplaner.
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjoner
01. des 01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2020 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
31. des 31. des Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, som har til hensikt å utvikle landbruket
Søknadsfrist Tittel
31. okt 31. okt Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere som underviser voksne
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager
01. des 01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2020
31. des 31. des Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket