Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)

Fylkesmannen i Troms og Finnnmark har mottatt 11 173 600 kroner til fordelig i Troms og Finnmark. Søknadsfristen er utsatt til 20. september 2020.

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien. For mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviter og stengte møteplasser. Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Send en poengtert og kortfattet søknad med informasjon om mål og målgruppe, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører. Søknaden skal også inneholde en beskrivelse av hvordan det skal arbeides med å må målene, inkludert en fremdriftsplan, hvordan målgruppen skal rekrutteres til deltakelse, hvordan medvirkning fra målgruppen skal ivaretas og på hvilken måte måloppnåelsen vil bli vurdert ved slutten av prosjektperioden.

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema.

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, fmtfpost@fylkesmannen.no. Merk søknaden med vår ref. 20/7321.

Søknadsfrist:
20.09.2020 23:59:00
Målgruppe:
Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Kven kan søkje:
Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, frivillig og idelle organisajoner
Rapporteringsfrist:
01.04.2022 23:59:00