Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret NAV-kontor i Oslo og Viken
01. feb 01. feb Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring.
15. feb 15. feb Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2020 Husdyreiere, personer, virksomheter, kommuner og lokalsamfunn
01. mar 01. mar Omsorgsplan 2020 – implementering av velferdsteknologi Primær målgruppe: kommuner Sekundær målgruppe: brukere av helse og omsorgstjenester, og deres pårørende
01. mar 01. mar Kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. mar 01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar 01. mar Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Helsepersonell ansatt i kommunal helse- og omsorgstjenester
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Kommuner/bydeler
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
31. mar 31. mar Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020 Oslo kommune og kommuner i Viken
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret
01. feb 01. feb Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
15. feb 15. feb Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2020
01. mar 01. mar Omsorgsplan 2020 – implementering av velferdsteknologi
01. mar 01. mar Kommunalt rusarbeid
01. mar 01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
01. mar 01. mar Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
31. mar 31. mar Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020