Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken

Statsforvalteren inviterer til opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Det blir arrangert et felles webinar for alle kommunene torsdag 21. januar 2021.


17.11.2020

Veileder for regionalt planforum

Regionalt planforum er en lovpålagt møtearena som fylkeskommunene har ansvaret for å arrangere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder for organisering og gjennomføring av regionalt planforum.


29.10.2020

Dialogmøte med kommunene i Oslo og Viken - Leve hele livet

Hovedtema for møtene er plan og planarbeid. Påmelding innen 5. november.


14.10.2020

Kom med forslag til områder for naturtypekartlegging

Fylkesmannen har i oppgave fra Miljødirektoratet å melde inn forslag til nye områder for naturtypekartlegging i 2021. Kommunene, fylkeskommune og samferdselsmyndigheter er invitert til å komme med forslag.


07.10.2020

Hvordan kan kommunene redusere helseforskjeller?

Helsedirektoratet vil i  samarbeid med Sunne kommune og WHOs norske nettverk arrangere et webinar og workshop onsdag 28.10.20.


24.09.2020

Uttalelse til foreslått planstrategi for Viken

Viken fylkeskommune får skryt for arbeidet med FNs bærekraftsmål i regional planstrategi. Vi har i vår uttalelse fremhevet blant annet tema som barn og unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre, jordvern, avløp, masseforvaltning og blågrønne strukturer.


01.09.2020

Ber departementet gjøre endringer i regional plan for Hardangervidda

Fylkesmennene mener den regionale planen må endres for å ivareta hensynet til villreinen. Konfliktpunktene er unntak for vinterstengte veier og endring av nasjonalt villreinområde i Valldalen til stølsområde.


14.07.2020

Hole kommunes reguleringsplan for Utøyakaia stadfestet

Fylkesmannen har 9. juli stadfestet Hole kommunestyres vedtak om reguleringsplan for minnested på Utøyakaia.


29.06.2020

AVLYST Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 


16.06.2020

Foreslår løsning på arealkonflikt

Fylkesmannen ønsker å bidra til å løse arealkonflikten ved foreslått utbygging av et naturområde på Øra i Fredrikstad. Forslaget inneholder tre hovedgrep som skal bøte på den naturen som går tapt ved utbygging.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel