Skog og miljø

Blåbærtur. Skogen er mer enn tømmer - blåbær er en nøkkelart i økosystemet skog, og er til glede for store og små. Foto: Margrete Nøkleby
Blåbærtur. Skogen er mer enn tømmer - blåbær er en nøkkelart i økosystemet skog, og er til glede for store og små. Foto: Margrete Nøkleby

Skogbrukets miljøansvar omfatter hensyn til det biologiske mangfoldet, friluftslivet, landskapet og kulturverdier. Skog og tre er en fornybar ressurs som har en svært viktig og positiv klimaeffekt som karbonbinder og -lager.

Skogeier skal, i henhold til skogbruksloven, ha oversikt over miljøverdier i egen skog. Skognæringen er i dag sertifisert etter ISO 14001 og kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard.

Fylkesmannens oppgaver knyttet til skog og miljø er bl.a. å:

  • Synliggjøre skogens positive bidrag og muligheter i klimasammenheng.
  • Medvirke til at kommunene utnytter landbrukets potensial i energi- og klimaplaner.
  • Være en pådriver for økt bruk av trevirke til bygg- og energiformål.
  • Bidra til økt bruk av fornybar energi generelt, og i landbruket spesielt.
  • Støtte opp om skogbrukets miljø- og klimaarbeid.
  • Forvalte og kontrollere tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

25.01.2019

Skogportalen leverer skreddersydd miljøinformasjon

Den nye kartløsningen Skogportalen gir kvalitetssikret miljøinformasjon fra ulike databaser samlet på ett nettsted.

06.03.2017

Hvor stor del av Hedmarks produktive skogareal er påvirket av ulike miljøhensyn?

Dette spørsmålet ble ytterligere aktualisert gjennom målsettingen om 10 prosent vern av skogarealet.