Ytterligere 311 mill. kroner til kommunene i Innlandet

Nå får kommunene utbetalt de ekstra bevilgningene som ble vedtatt gjennom revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakken for økt aktivitet.

For Innlandet innebærer endringene en økning i rammetilskuddet på i overkant av 100 mill. kroner. Dette inkluderer økte bevilgninger til sårbare barn og kompensasjon for utsettelsen av overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten som følge av Covid-19-utbruddet. I tillegg til dette utbetales det 169 mill. kroner i vedlikeholds- og rehabiliteringstilskudd og 15 mill. kroner til flomforebyggende tiltak. Midlene utbetales til kommunene i terminutbetalingen for rammetilskuddet 2. juli. Se rundskriv om tiltak og oversikter for Innlandet som er vedlagt.

I tillegg har Fylkesmannen i Innlandet mottatt 26 mill. kroner i økte skjønnsmidler. Midlene skal gå til kommuner med særlig store utgifter til smittevern, for eksempel innenfor omsorgstjenesten, barnehage eller skole. Fylkesmannen vil tildele disse midlene sammen med ekstra skjønnsmidler for merutgifter knyttet til Covid-19 og øvrige tilbakeholdte skjønnsmidler som ikke er fordelt per nå. Fylkesmannen vil komme med mer informasjon om fordelingen av disse midlene etter sommeren.

Totalt 635 millioner til kommunene i Innlandet

Regjeringen har sagt at kommunene og fylkeskommunene vil bli kompensert for økonomiske konsekvenser av virusutbruddet. Kommunene i Innlandet har tidligere mottatt 331 mill. kroner over rammetilskuddet. Med bevilgningene som det er redegjort for over vil de få ytterligere 135 mill. kroner gjennom rammetilskudd og skjønnsmidler. I tillegg kommer vedlikeholdstilskuddet på 169 mill. kroner. Totalt vil kommunene i Innlandet da motta ca. 635 mill. kroner knyttet til håndteringen av Covid-19.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene for kommunene som følge av Covid-19. Stortinget har bedt regjeringen om å gjøre nye vurderinger av behovet for kompensasjon til kommunesektoren i lys av ny informasjon både om merutgifter og inntektsbortfall, utvikling i skatteinngang og lønns/prisutvikling. Stortinget har bedt om at regjeringen legger fram sine vurderinger i tilknytning til nysalderingen av statsbudsjettet for 2020 til høsten. Det skal om mulig også gis en «løypemelding» i forslaget til budsjett for 2021.

Videre har Stortinget vedtatt at regjeringen skal legge fram en analyse av samlede økonomiske konsekvenser av koronapandemien for kommunesektoren i 2020 i RNB 2021/ kommuneproposisjonen 2022.