Skjønnsmidler til koronautgifter

Oppdatert 19. mars 2020
Regjeringen øker skjønnsmidlene med 250 millioner kroner på landsbasis - nærmere 14. mill. kroner av dette går til Innlandet. 

Utbruddet av koronaviruset gir mange kommuner økte utgifter. Derfor har Stortinget besluttet å bevilge 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020.

Samtidig har Fylkesmannen i Innlandet besluttet å holde tilbake deler av 28 millioner som var øremerket fornying – også med begrunnelse «koronautgifter» i kommunene.  

Skjønnsmidler fra fornying til koronahåndtering

Fylkesmannen i Innlandet har altså besluttet å holde tilbake tildelingen av skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Det vil bli vurdert å tildele midler til enkelte av de allerede igangsatte prosjektene som vurderes spesielt viktig å få videreført.

Lag «prosjektregnskap»

Det er viktig at kommunene nå etablerer et eget prosjektregnskap el. for å kunne ha oversikt over ekstraordinære utgifter knyttet til håndteringen av koronaviruset. Dette vil danne grunnlag for vurdering og tildeling av skjønnsmidler fra fylkesmannen. Fylkesmannen vil komme nærmere tilbake med informasjon om vurderingen som vil ligge til grunn for tildeling for uforutsette utgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Økonomisjefer i Innlandet informert

Økonomisjefene i Innlandets kommuner ble informert om dette fredag 20.03.2020 med følgende epost:

Stortinget har nå vedtatt å øke skjønnsmiddelrammen til kommunene med 250 mill. kroner, og Fylkesmannen har mottatt rammen for Innlandet. Det er presisert at skjønnsmidler skal gå til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med utbruddet.  Fylkesmennene skal fordele skjønnsmidlene til de kommunene som trenger det mest. Fordelingen av midler skal skje i dialog med kommunene.

KMD har fordelt midlene fylkesvis basert på innbyggertall, og  Innlandet blir tildelt 13,8 mill. kroner. KMD har holdt tilbake 50 mill. kroner til fordeling senere, når en får bedre oversikt over situasjonen i hele landet. KMD opplyser også om at departementet følger nøye med på situasjonen, og utelukker ikke at det vil bli behov for ytterligere bevilgninger til kommunene.

Vi viser til informasjon vi tidligere har gitt om skjønnsmidler til koronautgifter på våre nettsider og vår e-post til økonomisjefer av 16.3. Vi oppfordrer kommunene til føre ekstra utgifter knyttet til virusutbruddet på et eget prosjektnummer. Dette bør i utgangspunktet inkludere alle typer utgifter, herunder

 • Ekstrautgifter bemanning - Lønnsutgifter
  • Ekstra vakter
  • Omprioriteringer av ressurser
  • Innkalling vikarer/ekstra personell
  • Karantene - kommunalt personell
  • Møter utover ordinær arbeidstid
  • Mobilisering av kriseberedskap
  • Annet på lønn
 • Innkjøp utstyr
 • Bruk av sykehjemsplasser
 • Utgifter til fellestiltak for flere kommuner
 • Ev. andre utgifter

Fylkesmannen vil komme nærmere tilbake med informasjon om vurderingen som vil ligge til grunn for tildeling for uforutsette utgifter i forbindelse med virusutbruddet, herunder ev. frister for å sende inn søknader. Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med oss for spørsmål og ev. utfordringer:

 

Marte Kari Huse, fmhemkh@fylkesmannen.no, tlf. 62 55 10 76

Christen Ness, chnes@fylkesmannen.no, tlf. 62 55 10 92