Kommuneproposisjonen 2021

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner i 2021. Av den foreslåtte veksten får kommunene mellom 1,6 og 2,0 mrd. kroner og fylkeskommunene får 0,4 mrd. kroner.

Regjeringen berømmer kommuneansatte for den innsatsen de har lagt ned for å begrense smitte og helsemessige konsekvenser av koronautbruddet, samtidig som de i stor grad har ivaretatt pålagte tjenester til sine innbyggere. I det videre arbeidet kommunene står overfor i 2020 og 2021 er det viktig for regjeringen å gi dem en forutsigbar økonomi, slik at tjenestetilbudet til innbyggerne over tid kan normaliseres.

Inntektsvekst og demografi- og pensjonskostnader

Regjeringen foreslår en realvekst i de frie inntektene på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner i 2021. Beregningsgrunnlaget for inntektsveksten er gitt ved skatteanslaget for 2020, og det ses bort fra tilleggsbevilgninger begrunnet i virusutbruddet.

Beregninger fra det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser at kommunesektoren kan få merutgifter i 2021 på om lag 2 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Herunder er 1,6 mrd. kroner knyttet til tjenester som finansieres av de frie inntektene, fordelt på 1,3 mrd. kroner på kommunene og 0,3 mrd. kroner på fylkeskommunene.

Kommunesektorens pensjonskostnader er usikre. I statsbudsjettet for 2020 var det anslått en nedgang på 450 mill. kr, og i kommuneproposisjonen 2021 er det anslått en ytterligere reduksjon i pensjonskostnadene for 2020 med 1,9 mrd. kr. Pensjonskostnadene anslås å øke med 300 mill. kr i 2021.

Inntektssystemet og skjønnsmidler

I forbindelse med innføringen av norm for lærertetthet har det blitt utarbeidet en ny delkostnadsnøkkel for grunnskole, som innføres gradvis fra 2021. Halvparten av midlene vil bli fordelt særskilt og resten etter ny nøkkel i 2021, og fra 2022 fordeles midlene i sin helhet etter ny nøkkel.

Skjønnsrammen for 2021 er på 1 337 mill. kr, hvorav kommunene blir tildelt 995 mill. kr. Dette er en reduksjon i skjønnsmidlene på ca. 100 mill. kr fra i år. Kommunene får i stedet disse midlene over inntektssystemet. 850 mill. kr blir tildelt over basisrammen, de øvrige midlene holdes tilbake av KMD til prosjektskjønn og som reserve til uforutsette hendelser.

Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av inntektssystemet for kommunene. Utvalget vil begynne sitt arbeid i løpet av våren og skal levere en utredning våren 2022. Det er finansieringen av kommunenes velferdstjenester som barnehage, skole, helse og omsorg som skal vurderes.