Skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak

Regjeringen gir ekstra skjønnsmidler for å støtte kommunenes forebyggingstiltak mot flomskader. Kommunene i Innlandet mottar 15 mill. kroner. Første tildeling er nå gjort.

Regjeringen har satt av inntil 100 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler til å støtte kommunenes kostnader ved forebyggende tiltak knyttet til vårflommen. Av dette skal 15 mill. kroner fordeles til kommunene Innlandet. Dette gjelder tiltak for å forhindre flomskader, både de som alt er iverksatt i år og planlagte tiltak. Tiltakene som settes i verk nå må kunne gjennomføres raskt, før den varslede flomtoppen, og ha effekt under den varslede flommen.

Fylkesmannen ble forrige uke bedt om å kontakte kommunene for å kunne gi en oversikt over tiltak som kan iverksettes raskt. 21 kommuner i Innlandet har meldt inn tiltak til en samlet kostnad på opp mot 70 mill. kroner. Første tildeling er nå gjort og oversikten finner du her.

Fylkesmannen har nå mottatt retningslinjer for tildeling av midlene. For fordeling av midlene tar Fylkesmannen utgangspunkt i innspillene vi mottok fra kommunene i forrige uke. Vi har gjort en foreløpig vurdering av aktuelle tiltak innenfor kriteriene spesifisert fra departementet. Vi vil tirsdag 26. mai ta kontakt med kommunene som har aktuelle tiltak for å få nødvendig ytterligere informasjon og avklaring om gjennomføring. Dersom det er kommuner som mener de har ytterligere tiltak som vil falle innenfor kriteriene ber vi om at kommunene sender inn søknad om midler så raskt som mulig, og senest innen onsdag 27. mai.

Retningslinjer for tildeling er:

 • Tilskudd kan kun gis til kommuner.
 • Det kan søkes om støtte til iverksatte og planlagte forebyggende tiltak som vil ha effekt under den ventede vårflommen.
 • Primært skal tiltaket forebygge skade på kommunal infrastruktur og eiendom.
 • Tiltakene må kunne gjennomføres raskt.
 • Akutte tiltak prioriteres.
 • Det skal ikke gis tilskudd til mer langsiktige forebyggingstiltak.
 • Det skal ikke gis støtte til finansiering av egenandeler i andre statlig støttede tiltak (eks. distriktsandel til NVE for ordinære sikringstiltak).
 • Det skal legges til grunn en egenandel på 15 pst. per kommune.
 • Fylkesmannen har rapporteringsansvaret, og det anbefales at kommunene bes om en enkel rapportering på kostnadene i etterkant.
 • Det rapporteres ikke til departementet.
 • Merverdiavgift som blir kompensert, skal trekkes ut av tildelingsbeløpet.

Se pressemelding fra regjeringen.no.