Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Fylkesmannen er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Fylkesmannen kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


18.02.2020

DSB-CIM grunnkurs

Etter ønske fra flere kommuner arrangerer Fylkesmannen nytt grunnkurs i DSB-cim. Kurset gjennomføres I Trondheim tirsdag 12. mai kl. 09.00 - 15.00. Dersom det er stor påmelding fra nord-delen av fylket vil vi også arrangere et kurs på Steinkjer. Grunnkurset skal gi deltakerne kompetanse i å anvende hovedfunksjonene i DSB-CIM som grunnlag for å kunne bekle posisjoner i kommunens kriseledelse eller kriseledelsen stab.  

03.02.2020

Coronaviruset og smittevern

Om coronavirus (koronavirus) Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men vi regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

20.01.2020

Kommunesamling beredskap

Fylkesmannen i Trøndelag tar også i 2020 sikte på å arrangere en felles kommunesamling i samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunesamlingen vil bli en lunsj-lunsj-samling den 13. - 14. oktober 2020. Etter innspill fra kommunene vil årets samling gjennomføres sentralt i Trøndelag (med togforbindelse). Sett av datoen allerede nå. Nærmere informasjon kommer senere.

20.01.2020

Øvelse SODD 2020

Fylkesmannen i Trøndelag vil også i 2020 gjennomføre felles beredskapsøvelse hvor alle kommunene i Trøndelag blir invitert til å delta. Årets øvelse har temaet forurenset drikkevann og gjennomføres den 17. mars 2020.

16.01.2020

Kommuneundersøkelsen 2020

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Den 7. januar 2020 sendte DSB ut årets undersøkelse. Kommuneundersøkelsen ble sendt ut pr. E-post til beredskapskontaktene i kommunene. Frist for for besvarelse av undersøkelsen er satt til 21.01.2020.

15.01.2020

Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020

I januar hvert år sender fylkesmannens seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap ut et brev til kommunene hvor det informeres om beredskapsseksjonens aktiviteter som berører den enkelte kommune kommende år. Årets brev er nå sendt til kommunenes postmottak.

15.01.2020

Beredskapskonferanse

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til beredskapskonferanse om drikkevann 4. mars 2020 i Stjørdal.

17.06.2019

Kommunene i Trøndelag jobber bra med beredskap

DSBs årlige kommuneundersøkelse viser at 70 prosent av kommunene i Trøndelag oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt. Mer samarbeid vil gi enda bedre samfunnssikkerhet i kommunene.

28.03.2019

Storøvelse i Trøndelag

42 kommuner i Trøndelag deltar i en omfattende beredskapsøvelse i begynnelsen av april måned. Nærmere 350 mennesker blir involvert i øvelsen.

05.12.2018

Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel