Det åpnes ikke for lisensfelling av bjørn i Trøndelag i år

Miljødirektoratet åpner ikke for lisensfelling av bjørn i rovviltregion 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) i 2020. Det åpnes heller ikke for lisensfelling av bjørn i rovviltregion 7 (Nordland) og region 8 (Troms/Finnmark).

"Bakgrunnen for beslutningen er at bestanden av bjørn fortsatt ligger under bestandsmålet i disse rovviltregionene og det foreligger ikke et bestandsmessig grunnlag for å redusere bestanden eller å regulere bestandens utbredelse. Miljødirektoratet viser for øvrig til at dersom det oppstår akutte skadesituasjoner forårsaket av bjørn vil skadefelling av skadegjørende individ kunne vurderes i henhold til gjeldende regelverk."

Vedtak om lisensfelling av bjørn i Miljøvedtaksregisteret

Rovviltnemndene fastsetter kvoter i regioner hvor bestandsmålet er nådd eller i regioner uten fastsatt bestandsmål av bjørn, mens Miljødirektoratet har denne myndigheten i øvrige regioner.

Rovviltforvaltning

Miljødirektoratets avgjørelse om å ikke åpne opp for lisensfelling er basert på flere forhold:

  • Rovdata anslår at det ble født rundt syv kull med bjørnunger i 2019, noe som er betydelig lavere enn Stortingets mål om 13 kull. Antall ungekull har vært stabilt, og godt under målet, over lang tid.
  • Rovviltregion 5 er eneste rovviltregion som har nådd det regionale bestandsmålet på 3 ungekull av bjørn per år.
  • Det er felt tre voksne binner med leveområde i Trøndelag i 2020.
  • Antall påviste skader på husdyr som er forårsaket av bjørn, har gått ned siden 2009.
  • Miljødirektoratet vurderer at ingen områder i år har særlig betydelige bjørneskader utenfor områder prioritert til brunbjørn, men tre områder utpeker seg noe; to områder i Trøndelag, region 6 (Grong, Namsskogan, Høylandet og Namsos, figur 8A) og ett område i Troms, region 8.
  • På bakgrunn av skadesituasjon og skadehistorikk ble det gitt tillatelse til skadefelling på to bjørner kommunene Grong, Høylandet og Namsskogan, i Trøndelag vest for E6, hvorav en voksen hannbjørn ble felt 12.juli og en voksen binne ble felt 17.juli. Ytterligere en skadefelling ble gitt 21. juli, men ingen bjørn ble felt i henhold til denne tillatelsen. Per dags dato foreligger det ingen gjeldende skadefellingstillatelser i dette området.
  • I Trøndelag er det også gitt skadefellingstillatelser på bakgrunn av påviste skader i Snåsa, Selbu og Meråker. Det ble ikke felt bjørn i henhold til disse tillatelsene.
  • I Bardu kommune i Troms er det per 10. august påvist åtte skader av tapt til bjørn, der skadevolder antas å være en binne med unger. Det foreligger ikke en gjeldende skadefellingstillatelse i dette området, men Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) et oppdrag om å forsøke å flytte binna (TR46) med unger til ett egnet sted innenfor forvaltningenssonen for bjørn.