Tilråding om vern av skog 2020

Fylkesmannen foreslår å verne 16 nye områder og en utvidelse av sju verneområder i skog i Trøndelag. Et av områdene er i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Miljødirektoratet behandler tilrådingene og sender dem inn til sluttbehandling i Klima- og miljødepartementet til forberedelse for kongelig resolusjon.

Tilrådningen omfatter 67,4 km² nytt verneareal, hvorav 21,2 km² er produktiv skog og 34,5 km² er totalt skogareal. Dette utgjør 0,2 % av skogarealet, herunder 0,21 % av produktiv skog i fylket. Til rådingen er sendt til Miljødirektoratet den 17. august 2020.

Du kan lese hele forslaget om vern av skog her. 

De fleste områdene er private areal som grunneierne tilbyr frivillig vern av. Det er noe areal på Statskog SF sin grunn i et område, et område er kommuneskog og et område er bygdeallmenning, tilbudt av kommune og bygdeallmenning.

Det foreslås noen justeringer og tilpasninger i areal og kart i fire områder og i forskrifter i ti områder i forhold til høringsforslagene, samt endring/justering av navn for noen områder. 17 av områdene ligger innenfor reinbeitedistrikt og det har vært konsultasjoner med reinbeitedistrikter i verneprosessen.

I forhold til høringsforslaget ettersendes tilrådning for to områder. Det gjelder Mevassvika (utvidelse av Mjøsund naturreservat, Namsos kommune) og Trolldalen, Namsos kommune. For disse to områder avventes pr. 14 august noen avklaringer, og Fylkesmannens tilrådning oversendes senere.

Fylkesmannen har i prosessen også takket nei til areal, herunder areal knyttet til de nå tilrådde områder.