Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi løyve

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


26.07.2018

Vedtak - tillatelse etter forurensningsloven - Jordfabrikken AS - Skjørdalen - Verdal kommune

Etter søknad har Jordfabrikken AS fått tillatelse etter forurensningsloven til å drive trommelkompostering i Skjørdalen i Verdal kommune.

26.07.2018

Vedtak - tillatelse etter forurensningsloven - Trondheim Renholdsverk AS - Heggstadmoen - Trondheim kommune

Etter søknad har Trondheim Renholdsverk AS fått tillatelse etter forurensningsloven til å motta og mellomlagre inerte masser, rene masser, nedfallsfrukt og hageavfall på Heggstadmoen i Trondheim kommune.

11.05.2018

Avklaringer angående hytterenovasjon til orientering

Fylkesmannen orienterer om avklaringer fra Miljødirektoratet om selvkostprinsippet og hytterenovasjon.

03.05.2018

Ta søppel på alvor

Fylkesmannen i Trøndelag sender i dag et brev til kommunene i fylket med oppfordring til at kommunene må sette forsøpling på dagsorden.

21.02.2018

Vedtak - endret tillatelse - overdragelse av virksomhet fra Oppdal Bil-demontering til Miljøgjenvinning AS - Oppdal kommune

Tillatelse av 07.06.2013 til drift av biloppsamlingsplass i Kåsenvegen 17 overdras fra Oppdal Bil-demontering til Miljøgjenvinning AS. Tillatelsen er oppdatert.