Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi løyve

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


07.07.2020

Vedtak - endring av tillatelse - Tiller snødeponi - Trondheim kommune

Tiller snødeponi har søkt om endring av prøvetakingsprogram for utslipp av vann fra smelting av snø. Tiller - Trondheim kommune.

06.07.2020

Kunngjøring - endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Orkanger

Stena Recycling AS avd Orkanger har fått oppdatert vilkårene for drift av sitt anlegg i Vigorvegen på Grønøra Vest Industriområde

11.06.2020

Vedtak - ny ansvarlig enhet - mellomlagring av inerte masser - Bynesvegen 34 B - Trondheim

Veidekke Industri AS har overtatt tillatelsen til mellomlagring av inerte masser i Bynesvegen 34B i Trondheim kommune.

19.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Tanemsbruvegen sorteringsanlegg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Hovsten Cont & Gjenvinning for sorteringsanlegget i Tanemsbruvegen.

19.05.2020

Vedtak - ny ansvarlig enhet - omlasting av avfall på Kleivan industriområde

Fylkesmannen har overført tillatelsen for omlasting og mellomlagring av avfall på Kleivan industriområde til Årbogen Transport AS.

19.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Sandstad sorteringsanlegg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Kystavfall AS for sorteringsanlegget på Sandstad.

14.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Inderøy gjenbrukstorg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Innherred Renovasjon IKS for Inderøy gjenbrukstorg (Røvik).

23.03.2020

Beredskap og mellomlagring av avfall

Viktig med oppdaterte beredskapsplaner og tilstrekkelig bemanning i avfallssektoren. 

26.07.2018

Vedtak - tillatelse etter forurensningsloven - Jordfabrikken AS - Skjørdalen - Verdal kommune

Etter søknad har Jordfabrikken AS fått tillatelse etter forurensningsloven til å drive trommelkompostering i Skjørdalen i Verdal kommune.

26.07.2018

Vedtak - tillatelse etter forurensningsloven - Trondheim Renholdsverk AS - Heggstadmoen - Trondheim kommune

Etter søknad har Trondheim Renholdsverk AS fått tillatelse etter forurensningsloven til å motta og mellomlagre inerte masser, rene masser, nedfallsfrukt og hageavfall på Heggstadmoen i Trondheim kommune.

Fleire nyhende