Omsorgstenester

Alle kommunar skal yte tenester til den som ikkje klarer seg sjølv og er avhengig av praktisk eller personleg hjelp til å greie daglege gjeremål, eller har spesielle behov. Årsaka kan vere sjukdom, funksjonshemming, alder eller anna.

Omsorgstenester skal organiserast slik at brukar så langt som mogleg kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Omsorgstenester skal utformast i samråd med brukaren. Kommunane har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. 

Det finst fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller lønn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen kan yte teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på lik linje med i ordinære heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i kommunens vurdering av behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga til kommunen. Dersom klaga ikkje når fram, blir ho send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


21.02.2020

Styrket akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik kommune - evaluering

Røyrvik kommune har siden 2017 gjennomført et prosjekt hvor kommunen har jobbet med å innføre en styrket akuttmedisinsk beredskap. I 2020 skal det avklares om tiltaket kan videreføres i ordinær drift.

28.10.2019

"Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene

Nasjonalt velferdsteknologiprogram inviterer til webinar om "Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene" den 31. Oktober kl 11.30-13.00

08.10.2019

Personer med funksjonsnedsettelse - en ressurs

Sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede er betydelig lavere enn i befolkingen totalt. Andelen funksjonshemmede i aldersgruppen 15–66 år som er i arbeid er på 44 prosent, mens andelen i befolkning totalt er på 74 prosent ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse (2. kv. 2018). Trondheim kommune har med skjønnsmiddeltilskudd jobbet innovativt for å finne gode løsninger for å få flere i jobb. Se eksempler på det her  

24.09.2019

Forsking og innovasjon Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten

Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Fylkesmannen, i samarbeid med Overhalla kommune og Senter for omsorgsforskning Midt  setter i gang skrivekurs for å gi kommunene kompetanse til å jobbe kunnskapsbasert med innovasjonsarbeidet innen helse- og omsorgssektoren. Mere info og påmelding finner du her

14.01.2019

Nye lovbestemmelser og ny voldsveileder

Informasjon om ny lovbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep ved ytelse av helse- og omsorgstjenester

11.10.2018

Får nasjonalt oppdrag

Regjeringen foreslår å gi Fylkesmannen i Trøndelag oppdrag med å tilby alle landets kommuner et verktøy for planlegging av framtidens helse- og omsorgstjeneste.

05.09.2018

Trøndelagsløftet - koordinering av Trøndelags arbeid med velferdsteknologi

Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorgsplan 2020, har som hovedmål at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

04.01.2018

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til ivaretakelse av pårørendes behov.Søknadsfristen er 1. mars 2018.  Les mer om tilskuddet her