Omsorgstenester

Alle kommunar skal yte tenester til den som ikkje klarer seg sjølv og er avhengig av praktisk eller personleg hjelp til å greie daglege gjeremål, eller har spesielle behov. Årsaka kan vere sjukdom, funksjonshemming, alder eller anna.

Omsorgstenester skal organiserast slik at brukar så langt som mogleg kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Omsorgstenester skal utformast i samråd med brukaren. Kommunane har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. 

Det finst fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller lønn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen kan yte teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på lik linje med i ordinære heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i kommunens vurdering av behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga til kommunen. Dersom klaga ikkje når fram, blir ho send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


19.08.2020

Matematikk kurs for kommende sykepleiere

Gratis nettbasert matematikk-kurs for deg som vil bli sykepleier

16.07.2020

Tildeling av tilskudd på rus-, psykisk helse-, og volds feltet - 2020

Fylkesmannen i Trøndelag har på følgende tilskuddsordninger tildelt kommunene i fylket

10.06.2020

Praktisk erfaringer ved  Korona utbrudd i barnebolig

Utsåsen barnebolig var blant de første i landet med smitteutbrudd i denne type virksomhet. For at andre skal lære av deres erfaringer presenterer vi her deres veileder, og en samtale med avdelingsleder Jostein Johansen hvor han forteller om noen av  deres erfaringer.

27.05.2020

Tildeling av tilskudd til kompetanse og innovasjon på helse - og omsorgsområdet

Kommunene i Trøndelag har i 2020 over kr. 44 millioner som skal benyttes til Kompetanse og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.

24.03.2020

Korona - utviklingshemmede

Utviklingshemmede kan ha behov for særlig oppfølging i tiden fremover. På initiativ fra Helsedirektoratet har derfor Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, Stiftelsen SOR og NAKU sammen med Helsedirektoratet utviklet nettsider om personer med utviklingshemming og koronavirus.  

02.03.2020

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Helsedirektoratet har lyst ut muligheter for å søke om tilskudd for å jobbe med tiltak for å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltagelse, sosialt fellesskap og møteplasser. NB! Ny søknadsfrist - 1 april. Har du behov for ytterligere utsettelse ta kontakt med Helsedirektoratet. christina.hildonen@helsedir.no  

21.02.2020

Styrket akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik kommune - evaluering

Røyrvik kommune har siden 2017 gjennomført et prosjekt hvor kommunen har jobbet med å innføre en styrket akuttmedisinsk beredskap. I 2020 skal det avklares om tiltaket kan videreføres i ordinær drift.

28.10.2019

"Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene

Nasjonalt velferdsteknologiprogram inviterer til webinar om "Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene" den 31. Oktober kl 11.30-13.00

08.10.2019

Personer med funksjonsnedsettelse - en ressurs

Sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede er betydelig lavere enn i befolkingen totalt. Andelen funksjonshemmede i aldersgruppen 15–66 år som er i arbeid er på 44 prosent, mens andelen i befolkning totalt er på 74 prosent ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse (2. kv. 2018). Trondheim kommune har med skjønnsmiddeltilskudd jobbet innovativt for å finne gode løsninger for å få flere i jobb. Se eksempler på det her  

24.09.2019

Forsking og innovasjon Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten

Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Fylkesmannen, i samarbeid med Overhalla kommune og Senter for omsorgsforskning Midt  setter i gang skrivekurs for å gi kommunene kompetanse til å jobbe kunnskapsbasert med innovasjonsarbeidet innen helse- og omsorgssektoren. Mere info og påmelding finner du her

Fleire nyhende