Barneverntenesta si informasjon til omsorgspersonar ved oppstart av ei undersøking

Fylkesmannen er blitt kjend med at fleire barneverntenester i fylket har utvikla ein praksis der undersøkingar som hovudregel startar med at barneverntenesta snakkar med barna først. Samtalen med barna skjer utan at foreldra vert informert om dette, eller om at det er starta ei undersøking. Fylkesmannen vil formidla vår forståing av denne praksisen. Det er sendt eit brev til alle barneverntenestene i Rogaland om dette emnet.   

Ei undersøking etter barnevernlova § 4-3 skal gjennomførast minst mogleg belastande for dei involverte, og skal ikkje vere meir inngripande enn meldingas alvorsgrad tilseier. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har i ei tolkingsuttaling av 10.09.2019 uttalt at dette inneber at foreldra som den klare hovudregel skal informerast i forkant av at barneverntenesta gjennomfører samtale med barnet. I unntakstilfelle kan barneverntenesta snakka med barnet utan å informera foreldra, men må då informera foreldra så snart som mogleg etter at samtala er gjennomført. Denne forståinga vert bekrefta av juridisk teori.

Hovudregelen er altså at foreldre skal gis nødvendig informasjon ved oppstart av ei undersøking, og før barneverntenesta gjennomfører eine-samtale med barnet. Dersom det skal gjerast unntak frå hovudregelen må dette vere basert på ei vurdering av barnets beste og kravet til forsvarlege tenester, og barneverntenesta må sørge for at dette dokumenterast på ein forsvarleg måte.

Brevet til kommunane ligg under «Dokument» i denne saka.