Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


07.09.2020

Opphevar planar for Loen og Kleppeloen barneskule i Klepp

Fylkesmannen har som settefylkesmann oppheva to planvedtak frå Klepp kommune. Vi kom til at konsekvensutgreiinga for naturmiljø, landskap og friluftsliv for den eine planen var mangelfull. Klagene frå naboar og innbyggjarar vart dermed tekne til følgje.

03.09.2020

Fråsegn til nye dispensasjonsreglar

Fylkesmannen stiller i fråsegna til Kommunal- og moderniseringsdepartementet spørsmål ved nokre av dei foreslegne endringane som gjeld dispensasjonar frå planar og frå byggjeforbodet i strandsona.           

02.07.2020

Korleis skal vi saman planlegge for framtida?

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet-reforma inviterer til fire regionale fagdagar om aldersvenleg samfunnsplanlegging.

01.07.2020

Godkjenner detaljreguleringsplanen for Videfossen utkikspunkt

Statens vegvesen får byggje parkeringsplass ved Videfossen utkikspunkt i Stryn etter at Kommunal-  og moderniseringsdepartementet har godkjent detaljreguleringsplanen.

30.06.2020

Status for kommuneplanane i Vestland

Fylkesmannen har laga oppdaterte kart som viser kor tid kommunane sist reviderte samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen.

08.06.2020

Ny rettleiar om planlegging for spreidd utbygging i LNFR-område

Rettleiaren viser korleis kommunane kan styre spreidd bustad-, fritids-, eller næringsutbygging i landbruks-, natur- og friluftsområde i arealdelen til kommuneplanen.     

04.06.2020

Webinar - Å halde hjula i gang - meir bruk av tre i kommunane

Fylkesmannen i Vestland og Trefokus AS inviterer hermed til eit webinar for klimasmarte kommunar som ønskjer å satse på meir bruk av tre i kommunale og private bygg.

07.05.2020

Lovbrotsgebyr for manglande ferdigattest kan ikkje rettast til ansvarleg søkjar

Kommunane har mange oppgåver i arbeidet med å følgje opp moglege brot på plan- og bygningslova. Fylkesmannen har i vedtak av 28.04.2020 oppheva eit lovbrotsgebyr som var retta til ansvarleg søkjar for manglande innsending av ferdigattest.

07.05.2020

Ledig stilling som jurist

Vi søkjer ein dyktig jurist til kommunalavdelinga vår, ved kontorstad Bergen. Har du erfaring frå plan- og bygningsrett? Då kan du vere den vi leiter etter. Søk innan 24. mai 2020.

21.04.2020

Fylkesmannen opphevar dispensasjonar til å byggje 153 bustadar på Askøy

Mange kommunar har planar som krev at skulene skal ha tilstrekkeleg kapasitet før det vert ført opp nye bustader. Fylkesmannen har i ei sak frå Askøy no avslått dispensasjonar frå dette kravet som ville føre til 153 nye bustader.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel