Svar på høyring om endringar i barnehagelova

Vi har gitt høyringsfråsegn til dei foreslåtte endringane i barnehagelova som gjeld ny regulering av private barnehager.

Kunnskapsdepartementet sendte 26. april 2019 ut eit høyringsnotat angåande forslag til endringar i barnehagelova. Føremonet med dei føreslåtte endringane er at regelverket skal bli betre tilpassa utviklinga av barnehagesektoren. Vi er generelt positive til dei føreslåtte endringane til lov og forskrift som gjeld regulering av private barnehagar. I vårt høyringssvar har vi tatt stilling til nokre av forslaga som direkte kan påverke Fylkesmannen sitt arbeid.

 

I høgre meny finn du vårt høyringssvar.