Barnehage

Barn i barnehage. Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.
Barn i barnehage. Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. (Foto: Pixabay)

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


08.07.2019

Svar på høyring om endringar i barnehagelova

Vi har gitt høyringsfråsegn til dei foreslåtte endringane i barnehagelova som gjeld ny regulering av private barnehager.

03.07.2019

Fordeling av midlar i regional ordning for kompetanseutvikling 2019

I 2019 er det 52 barnehagar i Hordaland og Sogn og Fjordane som deltek i den regionale ordninga for kompetanseutvikling.

26.06.2019

Handtering av valdelege barn i barnehage

Det er svært viktig at dei tilsette i barnehagen er merksame på reglane som vernar om barnet sin fysiske integritet, og grensene for kva personalet fysisk kan gjere overfor barnet i den konkrete situasjonen.

09.05.2019

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Regional ordning er ei kompetansesatsing for barnehagar som skal sikre alle barn eit likeverdig barnehagetilbod av høg kvalitet.

07.05.2019

Barnehage må betale tilbake kommunalt tilskot etter brot på barnehagelova

Fylkesmannen i Vestland har gjort vedtak om at Cultiva barnehage AS må betale tilbake kr. 1 800 000 til Bergen kommune.

04.03.2019

Ny fagleg retningsline for mat og måltid i barnehagen

Barnehagen bør legge til rett for minst tre faste måltid om dagen, god tid til å ete og sikre at det er nok frukt og grønt på menyen. Dette er nokre av oppmodingane som Helsedirektoratet gir i den nye faglege retningslina «Anbefalinger for mat og måltider i barnehagen».

27.02.2019

Barn med nedsett funksjonsevne i barnehage

Dersom barn treng tilrettelegging for å kunne ta i bruk det ordinære barnehagetilbodet, må kommunen sikre at barna får eit eigna individuelt tilrettelagd tilbod etter barnehagelova § 19 g.

19.02.2019

Barnehagestatistikk 2018

Fleirtalet av dei som får spesialpedagogisk hjelp er gutar, det arbeider fleire vaksne i barnehagen, og det er fleire minoritetsspråklege barn som går i barnehage. Dette er noko av det som kjem fram i tal og analyse av barnehagar for 2018.

28.01.2019

Endra reglar for opptak i barnehage

Barnehagelova §12 a om at kommunen skulle ha minimum eitt opptak i året blei fjerna våren 2016. Som følgje av dette blei sakshandsamingsreglar  for opptak i barnehage endra  frå 1. januar 2019.

22.01.2019

Reglar for tilskot til drift av godkjente ikkje-kommunale barnehagar

Kommunane si fastsetjing av tilskotssatsar er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova. Dette stiller krav til kommunen si sakshandsaming.

Flere nyheter