Forslag om å utvide Blåberget naturreservat


Høringsfrist 01. juli 2019 23:59

Forslag til utvidelse av Blåberget naturreservat
Forslag til utvidelse av Blåberget naturreservat (Foto: Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Vi foreslår å utvide Blåberget naturreservat/Geavstoaivvi luondumeahcci i Bardu. Alle som vil kan komme med innspill til grenseforslaget og til bestemmelser om et kartfestet skjøtselsområde innen 1. juli.

Utvidelsesforslaget kan gi vern av mer frodig løvskog, 255 dekar, og prosessen er en frivillig vern-prosess etter naturmangfoldloven.

Høringsdokumenter

 

Du kan lese mer om oppstartsmeldingen og forslaget til utvidelse av Blåberget naturreservat her.

Kartfestet skjøtselsområde 

Se detaljkartet oppe til venstre på forslaget til vernekart. For det gule området på 6,4 dekar, foreslår vi spesielle regler i verneforskriften:

Vi foreslår at det kan søkes om å skjøtte området som et kulturlandskap ved beite eller slått. Det kan i tillegg søkes om nødvendig motorferdsel i den forbindelse  . Området er oppført som Fulldyrka jord i ressurskart. 

Foreslått endring (tilføyelse) i verneforskriften til høring:

§ 7 (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

l) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7e,f,i,m og n.

n) Skjøsel av et areal på 6.4 dekar som et åpent kulturlandskap med beite eller slått. Arealet eer vist på vernekartet.

Verneforskriften i dag

Klikk her for å se forskriften slik den ser ut i dag. Bare endring i § 7 l, og n er til høring.

Send inn innspill innen 1. juli

Send dine innspill på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no eller i posten til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø innen 1. juli.