Utvidelse av Blåberget naturreservat

Frodig løvskog i bunnen av lia i Blåberget i Bardu. (Foto: Tom Hellik Hofton)
Frodig løvskog i bunnen av lia i Blåberget i Bardu. (Foto: Tom Hellik Hofton)

En større del av den frodige og rike løvskogslia under Blåberget i Bardu kan bli vernet. En grunneier tilbyr 255 dekar av sin eiendom til frivillig skogvern.

Fylkesmannen har fått tilbud om å utvide Blåberget naturreservat/ Geavstoaivvi luondu­meahcci mot øst. Blåberget kan dermed bli 255 dekar større, men det betyr ikke endring i verneforskriften. 
Naturverdier

På eiendommen er det ei li med frodig og gammel løvskog, med mye død ved. Gamle stående og nedfalte trær brytes ned og blir da leveområde for mange ­spesialiserte arter, særlig av sopp, lav og insekter. Ras fra berget ovenfor påvirker skogen.

Skogen varierer mellom gråorskog i nedre del, frodig bjørkeskog lenger opp, og noe rik sumpskog. Over lia er det litt kalkberg, og i nedre del ei større myr. Skoglia tiltrekker seg et rikt og varmekjært fugleliv. Flere av plantene som vokser der er varmekjære og kalkkrevende.

Lia har i nedre del store bregneskoger av strutseving. Lenger oppe i terrenget vokser det mer av blomsterplanter. Det kan være skogsvinerot, kranskonvall, bringe­bær, hunde­kjeks, skogstjerneblom og linesle. 

Naturfaglige registreringer i Blåberget naturreservat

 

Orkideen rødflangre. (Foto: Ivar Heggelund)

Orkideen rødflangre. (Foto: Ivar Heggelund)

Følger av vernet

Økt areal i Blåberget vil dekke opp mangler i skogvernet i Troms og Finnmark for skogtypene gammel blandingsløvskog, gråor-heggeskog av lisidetype, rik sumpskog og kanskje også for kalkskog. Et større utvalg av ulike spesielle arter blir også vernet.

Vernet tillater fortsatt beite, jakt, fiske, ferdsel og sanking av bær og matsopp, men ikke tekniske tiltak, forurensning eller hogst.

Prosessen videre

Prosessen som starter opp er en grenseendring (utvidelse). Verneforskriften blir ikke endret. Utvidelsen følger en vanlig verneprosess etter naturmangfoldloven som også gjelder for frivillig skogvern. 

Sametinget og reinbeitedistrikt har blitt kontaktet om de trenger konsultasjon eller nedsetting av en arbeidsgruppe. Ingen av dem har behov for dette nå. Kommunen har også blitt informert om planen. 

Nå melder Fylkesmannen oppstart. Senere blir det offentlig høring av alle berørte parter og instanser. Deretter kommer Fylkesmannen med sin tilrådning som sendes til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet sender sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet for sentral behandling. Eventuelt blir planen vedtatt ved Kongelig resolusjon i Regjeringen.

Gi ditt innspill i høringen

Du kan si hva du mener om at Blåberget naturreservat tenkes utvidet med 255 dekar, og særlig om avgrensningen. Fristen er 1. juli.

Les mer om hvordan du gir dine innspill i denne saken her.

 

Trollbær i frukt (Foto: Liv G. Mølster/Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Trollbær i frukt (Foto: Liv G. Mølster/Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Trollbær i blomst (Foto: Liv G. Mølster/Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Trollbær i blomst (Foto: Liv G. Mølster/Fylkesmannen i Troms og Finnmark)